Ifølge Eiendomsskattelovens §15, legges eiendomskattelisten for bolig- og fritidseiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk i Hadsel nå ut til offentlig ettersyn i tre uker. Hjemmelshavere, eiere av næringseiendommer, verker og bruk vil senere få tilsendt brev om hvordan skattetaksten er framkommet, heter det i en melding fra kommunen.

Klage over eiendomsskatten må fremsettes skriftlig på vedlagt skjema innen de angitte frister slik det vil framgå i det nevnte oversendelsesbrevet fra kommunen. Eiendomsskattelisten legges ut i papirformat i Hadsel Rådhus, servicetorget og digitalt på kommunens hjemmesider.

For oppslag om eiendom- og eierforhold henvises det til http://www.seeiendom.no/