Ferra Consult i Harstad søkte i vinter om rammetillatelse og dispensasjon for å få bygge en moderne fritidsbolig i Nyksund. Det på vegne av «Geir Jørgensen med flere».

Jørgensen, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen for Midtre Hålogaland, er sammen med Lene Hartz Jørgensen, Stian Jørgensen og Caroline Rugeldal oppført med festerett på gårdsnummer 70, bruksnummer 61 i Nyksund.

Tomta det skal bygges på ligger sentralt i værret, på muren etter det gamle bakeriet, rett overfor smia. Fritidsboligen har tre etasjer, flatt tak, parkering i underetasjen og takterrasse.

– Bryter med bygningsmiljøet

I reguleringsplanen er det satt en utnyttelsesgrad på 20 prosent bebygd areal (BYA), mens det i det omsøkte prosjektet legges opp til en BYA på 22,87 prosent. De søker dermed dispensasjon for denne overskridelsen, samt for adkomst til eiendommen, som de ønker fra sørøst og ikke fra nord, slik det står i planen.

Nordland fylkeskommunes avdeling for kulturminner er ikke særlig begeistret for tiltaket, og mener det må søkes dispensasjon for flere ting.

De viser til reguleringsbestemmelsene for området, hvor det blant annet heter at bygningene skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende bygningsmiljø mht. etasjetall, materialbruk, form og farge.

– Nyksund er et verdifullt kulturminnemiljø av regional betydning. Reguleringsplanens intensjon er å bevare dette miljøet. Helheten i hele Nyksundmiljøet er av stor betydning. Vår oppfatning er at det omsøkte tiltaket i for sterk grad vil bryte med det eksisterende bygningsmiljøet i Nyksund og også med gjeldende reguleringsbestemmelser nevnt over. Det vil etter vårt syn være en fordel om tiltaket skaleres ned og justeres mer i tråd med omgivelsene, skriver seksjonsleder for Kulturminner, Geir Davidsen, i en uttalelse til Øksnes kommune.

Fraråder godkjenning

Fylkeskommunen mener også at tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplanen når det gjelder bygningens materialbruk og form, i tillegg til utnyttelse og adkomst.

– Nordland fylkeskommune vil med bakgrunn i ovenstående fraråde at dispensasjon og rammetillatelse blir innvilget, konkluderer Davidsen.

Det har kommet flere reaksjoner fra andre med eiendom i Nyksund på at fritidsboligen bryter med eksisterende byggestil på stedet. Søknaden har vært sendt ut til berørte høringsinstanser, og vil etter hvert bli behandlet politisk i Øksnes.