Underkveldens ekstraordinære kommunestyret i Andøy kom rådmannen med klar taleknyttet til sparetiltakene  innenfor Pleie- og omsorgssektoren.

–Hvis kommunestyret velger å si nei til disse tiltakene som gir klar økonomiskeffekt vil det være kort vei tilbake til ROBEK-lista, minnet rådmann, KirstinLehne Pedersen om.

Debatt

Deto viktigste sakene under kveldens ekstraordinære kommunestyre var uten tvilrådmannens foreslåtte sparetiltak innenfor pleie- og omsorgssektoren (PLO). Detvar tidlig klart at disse sakene ville skape debatt i kommunestyresalen.

–Skal vi tenke med det varme hjertet eller de kalde kronestykkene når vi vedtarsaker som dette, spurte John Helmersen i Andøy-lista.

–Dette er det beste alternativet, da det er trygt, forsvarlig og det gir en klarøkonomisk gevinst, sa Høyres Kate Eliassen fra talerstolen. Selv om det var tosaker knyttet til PLO ble de behandlet mer eller mindre sammen under debatten.

Forslagenekommer et ledd av kommunes reduksjon av driftutgifer på 4 millioner i 2014 ogytterligere 8 milloner i 2015. Ved å fjerne bemanningen ved AndenesOmsorgsbolig før 1.september i år vil det spares 250.000 kroner. Årlig vil detgi 700.000 i kostnadsreduksjon.

Utfasingenog flyttingen av FSE vil gi en årlig reduksjon på 2,5 millioner kroner.

Sparetiltak blir faktum

Forslagetom å utfase driften ved Forsterket Skjermet Enhet ble vedatt med 19 stemmer mot3.

– Vier ikke overrasket, sier de ansatte fra FSE som satt på tilhørerplass ikommunestyresalen.

Deer mer bekymret for brukarens behov enn de ansattes perspektiv.

– Visavner en risikovurdering sett ut i fra våre brukeres behov og sykdomshistorie,sier Evy-Ann Abrahamsen.

Detble mye snakk om hva som er faglig forsvarlig når det gjelder enomstrukturering som omfatter de svakeste i samfunnet.

–Det blir gjort en kontinuerlig vurdering, men ut i fra den vurderingeneadminstrasjonen har gjort er begge sakene faglig ansvarlige, betryggetrådmannen.

Kommunestyretble etter en lang debatt overbevist.

Innstillingenfra formannskapet om å utfase fast bemanning ved Andenes Omsorgsbolig blevedtatt med 12 stemmer. Det ble fremmet et omforent fra Arbeiderpartiet ,Andøy-lista og Venstre som la til grunne for finansieringen av driften slik dener i dag ut året.

–Ønsker vi å vedta dette på grunnlag av absolutt lavest faglige nivå ellerønsker vi i Andøy kommune å tilby gode tjenester, spurte Lill-Inger Tyvold-BergOlsen i Arbeiderpartiet i det hun fremla det motstående forslaget.

Detfikk åtte stemmer.