AREALET PÅ NETTSIDEN: «Den aktive bruken av arealene i forretningsøyemed og profileringen på selskapets nettside viser at Georg A. Ellingsen AS har hatt en klar økonomisk interesse i oppearbeidelsen og gjennom denne fått en betydelig økonomisk fordel», skriver kommuneadvokaten i brevet til Geir Abel Ellingsen. Foto: Skjermdump av gae.no

Kulturfabrikken Eiendom AS (KE) sendte i oktober i fjor et brev til Georg A. Ellingsen AS (GAE) i Kulturkvartalet og krevde refusjon for å ha utført diverse arbeider utenfor det GAE-eide kjøpesenteret Skibsgården på Sortland.

Avviste kravet

GAE avviste den gang kravet og henviste til at firmaet ikke var avtalepart i utbyggingsavtalen mellom Blåbyen Invest AS og Sortland kommune –eller i avtalen om gjennomføringen av utbyggingsavtalen mellom Blåbyen Invest AS og KE.

Oppfølgingen av KEs krav mot GAE er nå blitt tatt over av Sortland kommune ved kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang.

Nesten 1,2 millioner

Arbeidet det strides om, gikk ut på oppgradering av fortau ved Skibsgården og parkeringsplassen ved siden av, ifølge et brev kommuneadvokaten sendte til GAE 27. september i år.

I tillegg skal det ha blitt anlagt et sluk på parkeringsplassen for drenering av overflatevann.

Arbeidet ble utført på våren og høsten i fjor av Sortland entreprenør AS på vegne av KE, som har betalt for de totale kostnadene, anslått til nærmere 1,2 millioner kroner.

Les også: – Intensjonen er å få bygd hotellet

– Mildt sagt påfallende

Arealene der arbeidet ble utført, skal ligge rett overfor gaten til kontorene til GAE i Strandgata 13, noe kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang trekker frem i sitt brev til firmaet.

– Det er følgelig ikke tvilsomt at selskapet var kjent med og daglig hadde utsyn mot opparbeidelsen med en dertil sterk oppfordring om å melde fra dersom man anså opparbeidelsen uberettiget eller ville motsette seg denne, skriver kommuneadvokaten.

– Ikke på noe tidspunkt i denne perioden ga imidlertid selskapet uttrykk for at arbeidet som ble utført på ens eiendom, var uberettiget eller ikke akseptert. Dette fremstår mildt sagt påfallende.

Les også: Hotell-konkursen skal undersøkes

– Gitt økonomisk fordel

Kommuneadvokaten påpeker videre at firmaet bruker de nevnte arealene til salgsskilt, varer, benker og blomsterkrukker i umiddelbar tilknytning til kjøpesenterets inngangsparti og parkeringsplass. Han peker også på at det opparbeidede arealet er gitt en sentral plass på GAEs nettside.

I brevet vises det til den såkalte loven om hendelege eigedomshøve, der paragraf 10 sier at den som mister retten til tingen sin, har rett til vederlag, men ikke meir enn den verdien som er tilført eiendommen.

Paragrafen gjelder når noen dyrker eller arbeider opp eller på annen måte øker verdien til en fremmed eiendom, som altså skal gi arbeidsutfører rett til vederlag, men ikke mer enn det verdien som er tilført eiendommen.

– Arbeidet har ført til at arealene har fått en oppgradering, fortau og «øy» er blitt utvidet og arealene har gjennomgående fått en forbedret estetisk utforming av verdi for Georg A Ellingsen AS som eier av Skibsgården, skriver advokaten i brevet.

Kommunen krever derfor at kostnadene på 1,16 millioner kroner i sin helhet skal betales av GAE.

– Arbeidet som er utført på arealene til GAE, har tilført selskapet en økonomisk fordel. Det vil si en berikelse.

– Spekulativ atferd

Daglig leder i firmaet Geir Abel Ellingsen var også daglig leder i Blåbyen Invest AS, som hadde den avtalemessige kontraktsforpliktelse overfor kommunen. Derfor mener kommuneadvokaten.

– Når selskapet har forholdt seg passivt til arbeidet som har foregått «rett utenfor ens egen dør» i hele anleggsperioden, bærer det preg av spekulativ atferd med det for mål å oppnå en økonomisk fordel i form av et gratis opparbeidet areal. All rimelighet tilsier at selskapet må være forpliktet til å dekke kostnadene til opparbeidelsen av ens egen eiendommer.

Kommuneadvokaten skriver til slutt i brevet at kommunen ønsker at saken løses i minnelighet gjennom dialog.

– Det varsles imidlertid at rettslig prosess må påregnes ved manglende vilje til å gå i dialog med kommunen om kravet, understrekes det.

Les også: Ellingsen med sju nye leiligheter i bygård

Skal vurdere svaret

Kommuneadvokaten ønsker ikke å si så mye mer utover det som står i brevet

– Det kommer frem i brevet hva vi mener, sier Marthinussen Harjang.

– Men dere vurderer å gå til rettslige skritt?

– Ja, som vi skriver i brevet, kan det hende vi må gå til det skrittet. Vi skal se på svaret vi har fått og vurdere det.

– Når vil dere bestemme dere for hva kommunen skal gjøre videre?

– Det kan jeg ikke svare på akkurat nå.

– Kun Kvit- og Rødbrygga

Svarbrevet han omtaler, som VOL har fått tilgang til, er sendt fra Oddmund Enoksen. Han er GAEs advokat i saken og understreker at firmaet fortsatt nekter å betale kravet fra kommunen.

Enoksen legger i brevet vekt på at firmaet ikke på noe tidspunkt har påtatt seg ansvar overfor Kulturfabrikken Eiendom (KE) for å betale en andel av kostnader til utomhusanlegg.

– KE har også vært klar over hvilke eiendommer Blåbyen Invest AS sin andel av kostnadene skulle fordeles på. KE har også vært klar over den nærmere fordelingen på hver enkelt eiendom. De har dermed vært kjent med at det kun var Kvit- og Rødbrygga tilhørende GAE som skulle bære en andel av disse kostnadene, skriver Enoksen i sitt svar.

Advokaten viser også til en faktura sendt fra KE til Blåbyen Invest AS 15. august 2014, der KE i vedlegget til fakturaen lister opp de berørte eiendommene.

– Øvrig eiendom tilhørende GAE skulle ikke belastes med noen andel av disse kostnadene.

Les også: Kvitbrygga: – Vi satser på byggestart i løpet av året

– Ikke tatt slikt ansvar

Enoksen påpeker også at det var konkursrammede Blåbyen Invest AS som var avtaledebitor for KE.

– At denne debitoren går konkurs før hele kravet er betalt, medfører ikke at det samme kravet kan gjøres gjeldende på helt andre rettslige grunnlag og mot en ny debitor. Et krav mot GAE måtte i tilfelle bygge på at GAE hadde påtatt seg et kausjonsansvar. Men et slikt ansvar har GAE ikke påtatt seg, påpeker advokaten.

Geir Abel Ellingsen eller advokat Enoksen, ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i saken på nåværende tidspunkt.