- Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette Bø Kommunes sakshåndtering vedrørende vedtak om å gi dispensasjon fra arealplan for tilrettelegging for nytt akvakulturanlegg ved Gaukværøy i Bø Kommune.

Dette skriver Naturvernforbundet Nordlands nestleder Camilla D. Bjugn og regionsekretær Geir Jørgensen i et brev til  Bø kommune.

Naturvernforbundet i Nordland påklaget vedtaket om dispensasjon fra arealplan 02.11.15.

- Klagen ble behandlet av Bø Kommunestyre, uten at Naturvernforbundet i Nordland fikk tilbakemelding om at klagen var behandlet eller utfallet av nevnte klage. Vi har heller ikke blitt gjort kjent med videre saksgang til tross for at vi er høringspart i saken. Vi anser dette som å være i strid med forvaltningslovens § 11” veiledningsplikt”

De sikter til at de i fjor sendte klage på at Egil Kristoffersen og Sønner ønsket å opprette oppdrettsanlegg ved Gaukværøya. Dette ble behandlet i Bø kommunestyre i november i fjor hvor de fikk tillatelse til dette og klagen fra Naturvernforbundet ikke ble tatt til følge.

Les også: Vil opprettholde vedtak

Ikke sendt fylkesmannen

Videre skriver de i brevet at de er gjort kjent med at klagen heller ikke er sendt over til Fylkesmannen slik forvaltningsloven krever.

- Disse to forhold anser vi som grove saksbehandlingsfeil og krever vedtaket umiddelbart omgjort.

Les også: Formannskapet gikk inn for anlegg ved Gaukværøy

Utredning og høring

- Vi påpekte i vår klage at utredningen, som danner grunnlaget for vedtaket kun er vurdert fra oppdrettsselskapets side. Det er ikke gjort utredninger med hensyn til naturmangfold, påvirkning av Straumevassdraget, konsekvenser for kystfiske eller andre faktorer som har betydning for utfallet av søknaden. Natur og friluftsinteressene har  vært lite inkludert i prosessen. Vi står fortsatt på vår oppfatning om at en slik sak med stor betydning for mange interesser må behandles som en endring av arealplanen med full uavhengig utredning og høring, skriver de videre i brevet.

Ga dispensasjon

Kommunestyret i Bø ga i januar Egil Kristoffersen AS & Sønner dispensasjon fra arealplanen for å etablere oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i Bø.

De sa da at dispensasjonen er gitt i et gyte- og oppvekstområde for fisk som er viktig for kyst- og fritidsfiske.

Videre at Bø kommune burde behandle dette gjennom revidering av arealplanen og ikke som hastesak. De ber også om at habiliteten vurderes.

Rådmannen innstillte da til formannskapet at klagen ikke ble  tatt til følge. Det heter at kommunen har under utarbeidelse kommuneplanens arealdel, men denne vil neppe bli vedtatt før i 2017.

- Et viktig moment er at oppdrettselskapet mangler lokaliteter og at det haster med å få ny godkjent lokalitet, sa kommunen i januar.

- De har fått svar

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, forteller at Naturvernforbundet nå har fått svar.

- Vi behandlet formelt klagen de sendte inn i november i fjor. De skullle sikkert fått et svar på det. jeg er usikker om administrasjonen sendte svar til de da. Det må jeg sjekke over helga, sier Pedersen.

Han opplyser også at teknisk sjef i kommunen sendte over vedtakene til Naturvernforbundet denne uka da klagen på manglende svar kom.

- Om de ikke har fått det tidligere, så må vi beklage det. Men nå har de fått svar og fra politisk ståsted, så har vi behandlet denne saken og den fikk ikke medhold.