Kilder opplyser at personellmangel allerede gir utfordringer. Ansatte og deres familier vil ikke leve med usikker og uforutsigbar fremtid og privatøkonomi. Dette gir seg utslag i at stadig flere søker seg bort fra Andøya for å ta kontroll over sin egen situasjon, mens andre søker stillinger i det sivile. Eksempelvis er søkerlistene til stillinger i kommunen offentlige. Her figurerer det mange ansatte på flystasjonen. Det samme gjelder ASC.

Bekrefter utfordringer

Det sies at flystasjonen må ty til pensjonister for å holde hjulene i gang. Andøyposten ba oberst Odd Arne Andreassen bekrefte eller avkrefte dette.

– Vi klarer å løse oppdraget, men dette ønsker jeg at Luftforsvarsstaben (LST) skal kommentere, sier Andreassen, og henviser til Luftforsvarets ledelse.

Kommunikasjonssjef Stian Roen sier Luftforsvarets ledelse tar situasjonen på Andøya på største alvor, og svarer følgende på våre spørsmål: Det sies at man allerede nå merker kompetanseflukt fra Andøya. Man klarer fortsatt å løse oppdraget, men det er problematisk. Hva tenker LST om dette?

– Så langt i år har man levert meget godt på Andøya. Det er en del naturlig avgang på Andøya i forbindelse med at personell pensjonerer seg. Vi har samtidig nytt personell under utdanning. I tillegg velger noen av ulike årsaker å slutte. Noen skal begynne på skole og andre skal videre i nye jobber i Forsvaret eller sivilt. I tillegg velger noen å slutte som en direkte konsekvens av at virksomheten skal flyttes til Evenes om noen år. Vi ønsker å beholde så mange som mulig, og legge forholdene til rette for at de skal fortsette å være med inn i en spennende framtid for den maritime flykapasiteten vår, svarer Roen.

Benytter for å dekke opp behov

– Må man ty til pensjonerte mannskaper for å løse situasjonen?

– I enkelte perioder benyttes det pensjonert personell for å dekke oppdukkende behov. De har god kunnskap og den rette kompetansen som vi ser etter, opplyser Roen.

– Vekker situasjonen bekymring med tanke på leveranser av MPA-overvåking til nasjonalt og til våre allierte?

– Vi har fokus på å levere i henhold til oppdraget vi er gitt. Vår evne til å ta vare på personellet og rekruttere riktig kompetanse er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med å løse oppdragene, svarer Roen, som innrømmer at det i en overgangsperiode mellom gammelt og nytt system kan være perioder med lavere aktivitet enn normalt. Og tilføyer følgende:

– Det vil alltid være en viss bekymring i en slik omstillingsprosess, og vi forstår frustrasjonen. Det er tatt strategiske beslutninger som skal styrke forsvarsevnen. Det krever omfattende endringer som treffer enkeltmennesker og avdelinger hardt. Forutsigbarhet er det viktigste vi kan bidra med, samtidig som vi må forholde oss til politiske beslutninger. Vi har forståelse for de som vet at de ikke kan være med videre, men vi håper alle sjekker ut mulighetene i Luftforsvaret først, sier Roen.

Ikke overrasket

Ordfører Jonni Solsvik sier situasjonen er svært alvorlig.

– Dette kan ikke komme overraskende på noen. Det er en varslet situasjon. Stortinget er også informert. At man må sette inn tiltak for å løse situasjonen vil også være kostnadsdrivende. Enkelte forsøkte å latterliggjøre undersøkelsen kommunen gjorde blant de ansatte, som viste faren for kompetanseflukt. Nå får de bevis for at dette holdt stikk. Det mest alvorlige er følgene dette kan få for leveransene av maritim etterretning til USA og NATO, og våre forpliktelser overfor alliansen, sier Solsvik, med tanke på den reelle fare for at MPA-kapasiteten lammes.

UTFORDRENDE: – Vi tillitsvalgte har hele veien advart mot faren for kompetanseflukt, og følgene av det kan bli alvorlige. Slik er det fortsatt. Noe mer vil jeg ikke si her og nå, sier Stein Håkon Eilertsen i NOF. Foto: Alf Ragnar Olsen