Eldrerådet har tatt initiativ overfor kommunen om snarest å etablere en frisklivssentral.

– Eldrerådet er sterkt opptatt av at forebyggende arbeid blant eldre må ha høy prioritet framover som et ledd i å bedre ogopprettholde helse- og funksjonsevne blant eldre, sier Alf Natland i eldrerådet.

– Burde bli startet opp i år

Han mener en frisklivssentral vil være et viktig bidrag til at eldre kan hjelpe seg selv lengst mulig uten, eller med begrenset bistand fra det offentlige.

– Vi har tatt til orde for at dette arbeidet burde starte opp i år, selv om helsehuset ikke er på plass, da vi mener det må være mulig å finne en foreløpig lokalitet for dette, sier Natland.

– Vi har også henvist til helseministerens rundskriv om å starte hjemmebesøk hos 75-åringer.

Vanskelig å finne lokaler

På eldrerådets møte sist uke fikk de opplyst fra administrasjonen at arbeidet ikke kommer i gang i år. Blant annet er det vanskelig å finne egnede lokaler. Det er imidlertid søkt statlig støtte til oppstart neste år.

Administrasjonen oppfatter imidlertid ikke rundskrivet om hjemmebesøk hos 75-åringer som et pålegg, men en oppfordring til å komme i gang.

– Eldrerådet har tatt informasjonen til orientering. Det er imidlertid skuffende at etablering av en frisklivssentral trekker i langdrag. I en slik sentral kan det utvikles mange viktige tilbud til hjemmeboende som kan bedre helse og trivsel, mener Natland.

Han peker også på at antallet eldre øker jevnt, og behovet for tjenester likeså, med mindre man gjennom ulike forbyggende tiltak bidrar til økt selvhjelp blant eldre.

– Blir selve navet

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen forsikret i høst om at arbeidet med en frisklivssentral er viktig for kommunen, men kunne ikke love at det kommer på plass med det aller første.

– I planleggingen av et nytt helsehus på Sortland er en frisklivssentral selve navet, sa Jacobsen.

Ny ordning i hjemmetjenesten

Eldrerådet ble i møtet sist uke også orientert om en ny arbeidsordning i hjemmetjenesten.

– Bakgrunnen for at vi ønsket orienteringen, var behov for å bli satt inn i nyordningen og en bekymring for kapasiteten i tjenesten.

Eldrerådet fikk vite at nyordningen gir en mer effektiv tjeneste og er faglig bedre enn tidligere.

– Brukerne får blant annet færre å forholde seg til. Ordningen er fortsatt i en innkjøringsfase og erfaringer høstes. Når det gjelder kapasitet, henger den nøye sammen med antallet korttidsplasser, hvor kommunen har et problem, sier Natland.

Hadde fellesmøte

Etter at Sortland eldreråd hadde avviklet sitt møte sist uke, samlet eldrerådene i regionen, inkludert fra Lødingen, seg til et felles møte på initiativ fra Sortland eldreråd.

Alle eldrerådene møtte, unntatt Andøy som ble forhindret av arbeid med en lokal sak.

– Dette var et møte for gjensidig informasjon, inspirasjon og læring. På møtet hadde vi en orientering om utviklingen av veldferdsteknologi. Muligheter og mulige problematiske sider ble diskutert. Vi samtalte om felles saker for regionen som for eksempel ambulansetjenesten.

Det vil i den forbindelse bli sendt ut en felles uttalelse fra møtet med eldrerådene om ambulansetjenesten i regionen, opplyser Natland.

– Denne berører ikke minst de eldre. Uttalelsen er under utarbeidelse og blir sendt ut i løpet av uka.