- Et skrekkens eksempel på ensidig og mangelfull kommunal saksbehandling. Bø kommune forvalter sine kystarealer etter ordre fra lokale oppdrettsmillionærer uten hensyn til lovverk, naturmangfold og andre brukere. Fiskeriinteressene overkjøres totalt,  mener Regionsekretær Geir Jørgensen og nestleder i Naturvernforbundet i Nordland, Camilla Bjugn.

Les også: Sture Pedersen: - Uverdige uttalelser i en seriøs debatt

Naturvernforbundet har i dag kommet med en høringsuttalelse i forbindelse med det planlagte oppdrettsanlegget ved Gaukværøya. Uttalelsen er sendt Bø kommune, Fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Nordland i dag.

VOL og andre media har tidligere skrevet om Naturvernforbundet sine innsigelser mot planene og de sendte for kort tid siden inn klage på saksbehandlingen. Nå har de altså kommet med en høringsuttalelse.

Les også: - Virker lite gjennomtenkt

- Stor verdi

I uttalelsen påpeker Naturvernforbundet at den omsøkte dispensasjonen og opprettelse av akvakulturlokalitet gjelder inngrep i et naturlandskap som mange føler sterk dedikasjon og kjærlighet til.

- Denne skjærgården er et av de flotteste kystlandskap vi har i Norge og bør ikke utsettes for de negative belastninger et åpent oppdrett gir. I tillegg til at området er mye brukt i forbindelse med fiske, båtliv, rekreasjon og turisme, framstår området som uberørt av industri og andre tekniske inngrep. Dette gir området en stor verdi, som vil forringes med et oppdrettsanlegg. Attraktive områder som dette har krav på særskilt beskyttelse fra de folkevalgte hvis oppgave nettopp er å ivareta de allmenne interesser framfor særinteresser, skrives det i uttalelsen

De viser videre til grunnloven paragraf 112 hvor det slås fast at "enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares."

Videre sier de at det i all utbygging og utnytting av natur og miljø er viktig at folkets tillitsvalgte vektlegger det faktum at fortjenesten ved å forringe miljøet ofte er privatisert, mens kostnadene og tapene blir lagt på fellesskapet.

- Det er sårbare systemer vår generasjon forvalter. Aldri har mennesket hatt mer makt til å påvirke økosystemene, og aldri har økosystemene vært utsatt for flere og større farer enn i vårt tid, slås det fast.

Les også: - Klager inn Bø kommune

- Ta ansvar

Naturvernforbundets fylkeslag skriver videre at alle kystkommuner må ta sitt ansvar og sørge for at ingen nye arealer for oppdrett tillates i åpne merder.

- All vekst må komme i kontrollerbare lukkede anlegg, og vi vil på det sterkeste oppfordre også Bø kommune til å gå sammen med oppdretterne for å finne egnede arealer for lukkede anlegg. Norge har et særskilt ansvar da vi har 1/3 av verdens bestander av atlantisk laks. Vi har forpliktet oss i internasjonale konvensjoner, vi har egne lover forlaksen, og vi har forpliktelser for kommende generasjoner.

Les også: Vil opprettholde vedtak

- Må forholde seg til lovverket

Naturvernforbundet i Nordland mener at Bø kommune må forholde seg til lovverket og bygge sine beslutninger som innebærer inngrep og risiko på gode kunnskaper.

- Når dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel innvilges nå, på det som kommunen nå har lagt til grunn, er det i tillegg til at det er i strid med loven en undergraving av det demokratiske arbeidet som er lagt i utarbeiding av kystsoneplaner.

Til slutt kommer de med ei klokkeklar oppfordring.

- Naturvernforbundet i Nordland vil særskilt fraråde at det gis dispensasjon til akvakulturanlegg i dette området utfra hensynet til naturmangfold og fugleliv, områdets kulturhistoriske verdi, de store friluftsinteressene, faren for forurensning og miljøbelastninger og ikke minst ansvaret for å verne om villaksen. Det er viktig at kommunene er med på å legge premisser for hvordan naturområder blir forvaltet på en bærekraftig måte. Vi henstiller til Bø kommune om å vektlegge de store verdiene og avslå søknaden om lokalitet ved Gaukværøya.