Rådmannen i Øksnes, Just Hjalmar Johansen, viser til at kommunestyret har fattet vedtak om at Øksnes skal bestå som egen kommune i fortsettelsen, og ser ingen alternativ som kan løftes fram i en avstemning blant folket. Han derfor om at den planlagte folkeavstemningen avlyses.

Folkeavstemning var planlagt gjennomført i april 2016 i henhold til framdriftsplan vedtatt i styringsgruppa.

Etter samtaler med Fylkesmannen i februar 2016 vedrørende utbetaling av tilskudd for dekning av utgifter med kr 100.000, er tilbakemeldingen at Øksnes kommune ikke vil få tildelt tilskudd. Begrunnelse fra Fylkesmannen er manglende aktivitet i reformarbeidet.

Ingen alternativer

Rådmannen skriver i sin innstilling til kommunestyret:

"Det har i den senere tid vært reist spørsmål knyttet til hva folket skal ta stilling til i en folkeavstemning. Ettersom Kommunestyret har fattet vedtak at Øksnes skal bestå som egen kommune i fortsettelsen, er det i dag ingen alternative løsninger som folket kan stemme over.

Kommunestyrets vedtak er heller ikke fulgt opp med tanke på kartlegging og innbyggerundersøkelser. Dette har sammenheng med kommunestyret vedtak den 25. august 2015.

En bør også vurdere interessen for og verdien av en rådgivende folkeavstemning med kun ett alternativ. Dette også i lys av den lave valgdeltakelse ved ordinære valg i Øksnes.

Kommunen må også ta stilling til kostnadene ved en folkeavstemning all den tid

Øksnes ikke får dekket noen av kostnadene fra Fylkesmannen".