Andøy toppet i 2015 Statistisk Sentralbyrås nasjonale liste over antall barn på tiltak som havner i fosterhjem. Av Andøy sine barn på tiltak havner 55,3 prosent enten i fosterhjem eller på institusjon.

Barnevernet i Andøy gikk inn i Vesterålen Barnevern (VB) i 2012, og antall barn på tiltak som ender i fosterhjem eller institusjon har gått gradvis oppover.

Barnevernleder Kari Mortensen understreker at dette ikke nødvendigvis er noe svakhetstegn. Tvert imot kan det bety at barnevernet i større grad enn før klarer å hjelpe de som trenger det.

– Det er viktig å understreke at selv om VB har tre ansatte med kontorplass rådhuset i Andøy kommune, så er det ingen automatikk i at de med fremmøtested Andøy jobber med barnevernssaker i Andøy. Det kan like så gjerne være hvem som helst av oss andre 31 ansatte som jobber med barna og familiene i Andøy. Det er også verdt å merke seg at det er barnevernslederen som bestemmer når det skal fremmes en omsorgsovertakelsessak overfor fylkesnemnda for barnevernsaker. Det er ikke saksbehandleren.

Glad for revisjon

Hun er glad for at kommunestyret i Andøy har bestemt seg for å ta en revisjon av barnevernet via kontrollutvalget.

– All form for revisjon av oss som tjeneste er kun med på å gjøre oss bedre, og kan få oss til å reflektere omkring den jobben vi gjør. sier hun.

I den forbindelse opplyser hun at Fylkesmannen som er barnevernets kontrollorgan hadde en omfattende tilsynsrevisjon av VB i 2014.

– Undersøkelsen avdekket tre avvik som ble lukket i fjor, sier hun.

Når det gjelder Andøypostens referat fra formannskapet i Lovika. der Kolbjørn Blix (Frp) trekker fram statistikken der Andøy blir fremstilt som en versting i barneverns Norge, og Blix konkluderer med at det må bety en av to ting; enten mangler barnevernet kunnskap eller så mangler de ressurser, så kjenner ikke Mortensen seg igjen i den beskrivelsen.

Hun ønsker å gjøre rede for hvordan barnevernet jobber, for å tilbakevise at det er slik som Blix sier.

26 barn

I 2015 fikk Andøy 58 bekymringsmeldinger på 50 barn i alderen 0–17 år. Det utgjør 5.3 prosent av Andøys 933 barn per 1. januar 2015. Av disse 50 barna endte 47 på tiltak. Det utgjør fem prosent av Andøys barn. Tilsammenlikning var det på landsbasis 4.7 prosent av alle barn på tiltak i 2014. Statistikken for 2015 foreligger ikke ennå.

Av de 47 barna på tiltak i 2015 i Andøy bodde 22 i fosterhjem og fire i en periode på institusjon. De 22 barna hadde bodd fra fem til ett år i fosterhjem. Dette utgjør en prosentandel på 55.3 prosent, og toppen av norgesstatistikken på andelen barn i fosterhjem. I tillegg til disse 47 barna med tiltak, ble det gjennomført 45 barnevernundersøkelser.

– Det var en oppgang på 80 prosent flere bekymringsmeldinger i 2015 enn året før. Det er ikke så godt å forklarer hvorfor, men jeg tror mye av årsaken ligger i at de som jobber med barn og unge i Andøy har blitt bedre til å se de barna som lever med omsorgssvikt. sier Mortensen.

Hun forklarer at antall barn har gått ned nå.

– I år per dags dato har vi 41 barn som vi jobber med i Andøy. 20 av dem mottar hjelpetiltak, 15 av dem er under omsorg. Vi har fem undersøkelser på gang, og så er det en bekymringsmelding vi ennå ikke har gjennomgått, sier hun.

Bekymringsmelding

All aktivitet i barnevernet starter med en bekymringsmelding. Den kan komme fra ulike instanser som har med barn og unge å gjøre, eller den kan komme fra privatpersoner.

Når bekymringsmeldingen er kommet inn, så har barnevernet ei uke på seg til å vurdere om det er grunnlag for en barnevernsundersøkelse.

Når den avgjørelsen er tatt, så har de tre måneder på seg for å gjennomføre undersøkelsen og vurdere tiltak.

En undersøkelse kan konkludere forskjellig.

Den kan henlegges uten tiltak. Det kan for eksempel bestemmes at barnet trenger støttekontakt, besøkshjem, foreldreveiledning, fosterhjem, institusjon, økonomisk hjelp til barnehage eller en ferietur.

– Alle hjelpetiltak som er iverksatt er i samarbeid med foreldrene. Dersom barnevernsundersøkelsen konkluderer med at det er en stor grad av omsorgssvikt, så bestemmer vi oss for å fremme en sak for fylkesnemnda med omsorgsovertakelse. Da er det egne prosedyrer som kommer inn der familien får fri rettshjelp etc., sier hun.

Mortensen presiserer at i de aller fleste familiene har VB hatt hjelpetiltak over flere år, før de evaluerer at tiltakene ikke gir barna god nok omsorg, og bestemmer at det skal fremmes sak om omsorgsovertakelse.

– Heldigvis erfarer vi stadig oftere at det er ressurser i familie eller nettverk, noe som innebærer at flere barn plasseres i fosterhjem i sitt eget nettverk. Barn blir også tilbakeført til sine foreldre etter kortere eller lengre tid i fosterhjem. Både i 2015 og 2016 er to barn blitt tilbakeført til sine foreldre, opplyser Mortensen.

Ikke flust med ressurser

Mortensen kjenner seg overhodet ikke igjen av Andøyopostens beskriverelser av barnevernet.

– Verken Blix som sier at vi har for få ressurser eller lite kunnskap, eller det tidligere medlemmet av fylkesnemnda som mener at vi er for overivrige. Det er ikke slik at VB har flust med ressurser. Kompleksiteten i barnevernet er adskillig større nå enn den var for noen få år siden. Staten har blant annet hatt økt fokus på vold i nære relasjoner, og tilrettelagt Barnehuset i Bodø og Tromsø der det avholdes tilrettelagt avhør av barn som utsettes for vold av ulik karakter, sier hun.

Videre presiserer hun at VB snur hver eneste stein som kan forhindre at barnet må flytte ut av familien, før de går til et så drastisk tiltak som omsorgsovertakelse.

– Men i de fleste tilfeller er det nok heller slik at vi har ventet for lenge med å fremme sak om omsorgsovertakelser, og ikke gjort det for tidlig. Det er ikke bra for barnet det heller, sier hun.

Økning i Andøy?

Mortensen sier at det er umulig å si noe om hvorfor det er en stor økning av bekymringsmeldinger i Andøy de seneste årene.

– Vi har fått flere meldinger knyttet til barn som lever i omsorgssviktende situasjoner som ikke kan bøtes på i hjemmet. Det er jo også slik at det lave antall barn totalt i Andøy, gjør at noen få barn eller en søskenflokk vil gjøre stort utslag på statistikken, sier Mortensen.

Hun forteller også at barn i fosterhjem er kostnadskrevende tiltak, så det er årsaken til at VB flere ganger har måttet be Andøy kommune om flere penger.