Gis det grønt lys, ønsker partiet at 16-åringene også får gi sitt syn på saken.

Rådmannen spør i sin innstilling til kommunestyret om det er nødvendig med folkeavstemning, all den tid kommunestyret allerede har vedtatt at Øksnes fortsatt skal være en egen kommune.

Les også: Mot folkeavstemning i Øksnes?

– Hva skal man stemme?

I fremlegget til styret i ØTL heter det at et mulig scenario er at reformen blir gjennomført og Øksnes består som selvstendig kommune:

«Det er sannsynliggjort at dette vil medføre reduserte økonomiske overføringer i størrelsesorden 500.000 - 5.000.000 kroner, som nødvendigvis vil gi noen konsekvenser i forhold til tjenestetilbudet i Øksnes kommune».

ØTL påpeker også at det var de som fikk gjennom at det skulle gjennomføres ei folkeavstemming.

«Vi har tatt mål av oss til å være forutsigbar og vil følge opp og få gjennomført ei folkeavstemming på tross av kommunestyrets tidligere vedtak. Utfordringen er hva vi skal stemme, over all den tid ingen nabokommuner har fattet vedtak som indikerer at de ikke vil slå seg sammen».

Les også: Lokker med tilskudd

Forslagene

Da kommunestyret fattet sitt vedtak om at kommunen også i fortsettelsen skal bestå som egen kommune, var ikke det nye inntektssystemet for kommunene klart. Dette er nå klart og det ligger det an til et nedtrekk i den statlige ramma i størrelsesorden 500.000 – 5.000.000 kroner som nødvendigvis vil gi noen konsekvenser i forhold til tjenestetilbudet og/eller innføring av eiendomsskatt, mener ØTL.

Partiet foreslår konkret:

  • Det holdes folkeavstemming der innbyggerne inviteres til å ta stilling til om de stiller seg bak kommunestyrevedtaket

  • Øksnes kommunestyre legger til grunn at Øksnes også i fortsettelsen skal bestå som egen kommune

  • Det settes en nedre aldersgrense på 16 år ved folkeavstemmingen

Les også: – Kommunesammenslåing kan gi oss en historisk mulighet

– Unge som skal ta Øksnes videre

Jørn Martinussen i ØTL mener det var maktpåliggende for mange at det skulle foretas ei folkeavstemming.

– Men når kommunestyret vedtok at vi skulle gå videre som egen kommune, var det ikke lengre maktpåliggende. Man har derfor grunn til å anta at folkeavstemming ikke var det vesentlige, men at kommunestyret sa nei. Da var folkets mening ikke lengre så viktig, sier Martinussen.

– Unge er dem som skal ta Øksnes-samfunnet videre og er også de som vil merke konsekvensene at det vedtaket som fattes. Derfor bør de lyttes til, legger han til.