Det går fram av saksutredningen fra rådmann Ola Morten Teigen.

Det har lenge vært kjent at Hadsel kommune og Museum Nord er uenige om størrelsen på prosjektet, men nå settes saken på spissen. Enten må Museum Nord gi seg, eller så må staten akseptere en kommunal løsning.

Innfris ikke disse forutsetningene, vil rådmann Ola Morten Teigen stanse prosjektet.

Les også: - Mangler 30 millioner

Tre alternativ

Rådmannen slår fast at det er tre alternative løsninger:

  • Hadsel kommune kan akseptere at investeringsrammen økes, og at Hadsel bidrar med mer penger til driften av museet.

  • Hadsel kan utrede muligheten for å reise vernebygget selv. Det må avklares om staten og fylkeskommunen er interessert i å fortsett være med å finansiere prosjektet.

  • Det tredje alternativet er å stanse opp, og takke nei til allerede vedtatte tilskudd fra staten.

Les også: - Forferdelig om det ikke blir noe av

Mye penger

Da det ble søkt om penger til staten, ble prosjektet anslått til 120 millioner kroner. Stat, fylke og kommune skulle bidra med en tredjedel hver til prosjektet.

Museum Nord forutsetter imidlertid at Hadsel kommune bidrar med mer penger enn det politikerne til nå har lagt på bordet.

Museum Nord mener de må ha ytterligere 50 millioner kroner for vern og restaurering av det gamle hurtigruteskipet. Museum Nord har hele tiden ment at dette burde være en del av prosjektøkonomien. Saken har vært drøftet med staten, men uten resultater. Staten peker på at det er søkt om penger til et vernebygg, ikke til å etablere et nytt museum, påpeker rådmannen.

Momsrefusjon

Museum Nord ønsker også å skille ut Hurtigrutemuseet i et eget aksjeselskap. Rådmann Ola Morten Teigen skriver at han opplever dette som særlig utfordrende fordi et aksjeselskap ikke vil få momsrefusjon fra staten, slik kommunen får.

Ola Morten Teigen frarår kommunens politikere å fortsette med planene til Museum Nord.

- Når de kjente merkostnadene per i dag er to millioner kroner per år, samt at man ikke kan sannsynliggjøre inntektsøkninger nær dette, er det vanskelig å påta seg denne økonomiske belastningen. Rådmannen vil derfor fraråde dette alternativet, og minne om at det vil kreve en konkret tilleggsbevilgning på to millioner kroner per fra kommunestyret for å kunne gjennomføres.

Kommunalt?

Rådmannen peker på at et alternativ er å nedskalere prosjektet og i stedet gjøre det kommunalt. Heller ikke dette alternativet er problemfritt.

- Man får da et nedskalert nybygg, men likevel et vernebygg over båten som et tilhørende museum på nivå med dagens, påpeker rådmannen.

Ola Morten Teigen sier at statens holdning til dette vil avgjøre om alternativet er farbart.

- Rådmannen vil påpeke at det vil være ressurskrevende å ta en del av vår administrative kapasitet. For å avgrense risikoen i et slikt prosjekt må vi i første omgang gjøre en avsjekk overfor departementet om det er en farbar løsning, og nytt skisseprosjekt med utarbeides. Her vil det kun ligge til grunn behovet for å få et vernebygg over båten, skriver rådmannen.

Skrinlegge

Rådmannens tredje alternativ er å skrinlegge hele prosjektet. Det vil i så fall være et endelig vedtak, mener rådmannen.

Han peker imidlertid på at skrinleggingsvedtak medfører at kommunen overhodet ikke løper noen økonomisk risiko, samt at administrativ kapasitet blir brukt på andre formål enn å jobbe med vernebygget.

Teigen skriver:

- Det vil også være sannsynlig å anta at et nei til dagens prosjekt, enten gjennom kommunal realisering eller sammen med Museum Nord, betyr at prosjektet vil være endelig skrinlagt. Å søke på nytt om 1-2 år med et nytt konsept kan være en vanskelig sak å løfte politisk på nasjonalt nivå etter en prosess som har man har vært igjennom.

Gir tre valg

Ola Morten Teigen foreslår at hadselpolitikerne skal avslå Museum Nords krav om organisering, økonomi og risiko.

Sier Museum Nord nei til Hadsels krav, vil rådmannen ha en fullmakt til å utrede en kommunal løsning uten avtale med Museum Nord. Dersom staten sier nei til en kommunal løsning uten et samarbeid med Museum Nord, vil rådmannen avslutte arbeidet.

Avventer uttalelse

Ordører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, vil ikke kommentere innstillingen fra rådmannen før hun har satt seg inn i saken.

- Jeg fikk disse papirene samtidig som dere og har ikke hatt tilstrekkelig med tid å sette meg inn i det. Derfor ønsker jeg ikke å uttale meg om dette per nå, sier Aasvik.

Søndag skal Arbeiderpartiet har gruppemøte. Da vil vernebygget være viet en stor del av møtet. I tillegg skal Aasvik onsdag i neste uke i møte med Fylkesråd for Kultur, Ingelin Noresjø. Da vil vernebygget være tema.