Som VOL har skrevet om tidligere har Øksnes de siste årene hatt utfordringer med å rekruttere leger og vikarer, som har bidratt til at man tidvis har slitt med underbemanning og stort arbeidspress ved legekontoret. Legene i Øksnes har ved flere anledninger henvendt seg til kommunen med ønske om fastlønn, både for å gjøre kommunen mer attraktiv for legene som allerede er her, og ved fremtidig rekruttering, men de har blitt avvist.

Nå har de igjen bedt om at kommunen vurderer å inngå fastlønnsavtale med legene.

Kommunen har i dag seks legehjemler og tar imot to turnusleger i halvåret. Kun kommuneoverlegen har fastlønnsavtale. De andre har individuelle avtaler med kommunen og driver sin egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende leger i en gruppepraksis. Det vil si at legene i tillegg til pasientoppgaver, også må drive sin egen bedrift.

Skuffet

På grunn av situasjonen ved legekontoret, som tidligere er omtalt, var kommunen i vinter nær ved å miste tre av legene. Det ble da satt i gang en prosess, som fortsatt pågår, som skulle bedre forholdene, noe som også ga øksneslegene forhåpninger i fastlønnsaken. Da rådmannen leverte sin saksutredning med en negativ innstilling, ble de derfor svært skuffet.

– Etter alt som har skjedd hadde vi forventninger, og tenkte at dette var en fin anledning til å ta saken opp igjen. Da blir vi så til de grader skuffet når utfallet blir dette, sier kommuneoverlegen i Øksnes, Ellen B. Pedersen.

– For oss er dette først og fremst en rekrutteringssak. Unge leger ønsker ikke å være forretningsdrivende. Vi er ikke utdannet økonomer, men vil heller bruke kunnskapen vi har til faget vårt. De aller fleste selvstendig næringsdrivende leger sitter igjen daglig etter ordinær arbeidstid for å føre regnskap, og det kan ta flere timer. Det er ikke dette vi ønsker å bruke tida vår på. Skal vi rekruttere og holde på leger i Øksnes, i en situasjon hvor det til og med i storbyene er mangel på fastleger, må vi ha noe å tilby, som gode arbeidsvilkår og fast lønn, sier Pedersen.

Mangel på dialog

Kommuneoverlegen mener det er skuffende at de ikke har blitt mer involvert i arbeidet med utredningen. Hun sier Legeforeningen har vært i ett møte om saken i denne runden.

– Vi ønsker en dialog med kommunen, som er litt mer konstruktiv enn den har vært så langt. Rådmannen har ikke lagt fram noen tall for hva dette vil koste å innføre, og de har ikke gitt oss en reell sjanse til å prøve det ut. Administrasjonen tror dette blir kjempedyrt, men de vet ikke. Saksfremlegget består av mye synsing om hvordan ting kan komme til å bli, og uten at man spør seg hva vi kan gjøre sammen for å få det til. Vi er på tilbudssiden og vil gjerne diskutere dette, sier Pedersen.

I rådmannens saksfremlegg stilles det spørsmål om produktivitet og inntjening blant legene ved overgang til fastlønn, hvor frykten til kommunen er at denne skal gå ned.

– Dette har vært frykten til kommunen siden første gang vi tok dette opp. De fleste leger tjener godt fordi de er flinke til å bruke takster og gjøre det som skal til. Dette vil de fortsette med om de får fastlønn, men det tror ikke kommunen, sier hun.

– Blander to saker

Kommuneoverlegen reagerer også på at administrasjonen har blandet krav fra lokale lønnsforhandlinger inn i saken om fastlønn.

– Her blandes to ulike saker. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i lokale lønnsforhandlingskrav når de har regnet på hvor dyrt dette vil bli. Det er skuffende. Det er sjeldent du får innfridd det du først krever i en lønnsforhandling, og dette er to ulike saker. Når det kommer til fastlønn har ikke legene kommet med noe krav, sier hun.

I saksfremlegget til rådmannen blir det også dratt frem at kommunen blir påført ekstra utgifter ved sykdom blant legene og ved syke barn. Det blir skrevet at 10 dager sykefravær vil koste 195.000 kroner per lege.

– Skal dette være et argument? Hvem andre blir vurdert på denne måten? Alle kan være borte på grunn av syke barn, men vi skal altså straffes fordi det kan bli dyrere for kommunen? Det er så mange dårlige argumenter her. Vi kan ikke drive med seriøse avtaler der det snakkes om hvor mange sykdomsdager du kan ha. Vi ber om å bli tatt litt mer seriøst, sier Pedersen.

Utsatt i hovedutvalg

Også hovedutvalget for helse og sosial, som møttes for å behandle saken tirsdag, reagerte på saksfremlegget. Etter forslag fra Sps Martin Bergseng Lange ble saken enstemmig utsatt i påvente av en grundigere utredning, som skal fremlegges utvalget i et ekstraordinært møte før neste formannskapsmøte.

– Jeg synes det er ufint når det brukes som argumentasjon at man er bekymret for sykdomsfraværet. Da har man liten tiltro til de ansatte. Jeg oppfatter legene i Øksnes som en dyktig og samvittighetsfull gjeng. Er rådmannen syk, som ligger i samme lønnssjikt, får jo også hun utbetalt full lønn, sier Bergseng Lange.

Kommuneoverlegen Ellen B. Pedersen har, i motsetning til sine kolleger, hatt fastlønn i mer enn 20 år. Hun stiller spørsmål ved om hun har vært en utgiftspost for kommunen. Det gjør også Bergseng Lange, som ikke kan se hvordan rådmannen har kommet frem til sin konklusjon om at en fastlønnsordning vil medføre betydelig økte kostnader for kommunen.

– Jeg klarer ikke helt å se hvordan administrasjonen har kommet frem til de tallene de har, noe heller ikke kommunalsjefen kunne svare for i hovedutvalgsmøtet. Derfor ba vi om en grundigere utredning. Har for eksempel administrasjonen gått inn og sett på hva kommuneoverlegen, som får fastlønn, drar inn av inntekter til Øksnes kommune? Det tror jeg nemlig ikke har vært et tapsprosjekt. Hele saken blir fremlagt som en stor merutgift for kommunen, men det er ikke noe jeg lar meg overbevise om med denne saksutredningen, sier Bergseng Lange.

Dyre vikarer

Pedersen stiller også spørsmål ved kostnadene som påføres kommunen ved en ustabil legesituasjon, med stadige rekrutteringsprosesser og dyre vikarer.

– Vi har hatt mange og dyre vikarer de siste 10 årene for å holde legedekningen oppe. Mange har svindyre avtaler via byrå, og de tjener ikke inn ett øre til kommunen. Hva har dette kostet sammenlignet med å innføre fastlønn? Dette står det ingenting om i saksutredningen, påpeker Pedersen.

– Vi har selvfølgelig ingen garantier for at fastlønn gjør at rekrutteringen blir enklere, vi har ikke garanti for noe her i livet, men det er et grep som vil bidra til at legene vi har i kommunen har lyst til å fortsette, sier hun.

– Vi har lyst til å gjøre en god jobb for innbyggerne i Øksnes, legger Pedersen til.

– Hva er konsekvensen om kommunestyret sier nei til fastlønn?

– Flere av legene har vært tydelig på at de ikke orker å jobbe som selvstendig næringsdrivende, og at de vurderer å slutte fordi det er så krevende. Jeg frykter at over halvparten av legene rett og slett vil forlate Øksnes, sier Pedersen.

Et argument som rådmannen også trekker fram er at Vesterålen er én arbeidsregion, og at det som gjøres i Øksnes vil få konsekvenser for de andre kommunene, som har gått bort fra fastlønn.

– Kan vi ikke heller snu på det, og si at vi vil gjøre Øksnes til en spydspiss – som tar grep for å gjøre kommunen mer attraktiv for leger? Hele fastlegeordningen er i ferd med å falle sammen. Noe må skje i sektoren, ellers risikerer vi til slutt å stå uten fastleger, avslutter Bergseng Lange.