Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, én for etterforskning og én for beredskap. Det innebærer blant annet at trafikkoppgaver blir overført fra Utrykningspolitiet (UP) til de 12 politidistriktene. Det liker distriktsleder i Trygg Trafikk Nordland, Kari Vassbotn, dårlig.

– Vi mener at det vil være å rasere trafikksikkerheten på norske veier. Uten en politienhet som har spisskompetanse på trafikksikkerhet, frykter vi for at den positive utviklingen i antall alvorlige ulykker vil stoppe opp, eller til og med gå i negativ retning. Færre politikontroller vil føre til at liv og helse går tapt, sier Vassbotn i en pressemelding.

Trygg Trafikk mener det er viktig å beholde UP som et særorgan.

– Vi vet at politidistriktene har hendene fulle av saker knyttet til vold, overgrep, økonomisk krim, rus og andre viktige oppgaver. Vi er redde for at ressursene knyttet til trafikksikkerhet vil bli spist opp av andre oppgaver og problemområder, og at fagkunnskapen og ekspertisen som finnes blant de ansatte i UP vil forvitre. Vi kan ikke se at forslaget er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Vassbotn.

Justis- og beredskapsdepartementet justisminister Per-Willy Amundsen fikk overlevert utredningen torsdag og innrømmer at forslaget er oppsiktsvekkende. Han understreker at det ikke er trukket noen konklusjon rundt forslaget fra utvalget ennå.

Forslag fra utvalget om politiets særorganer:

* Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter, én for etterforskningsbistand og én for beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet (POD).

* Politiets særorganer omtales som bistandsenheter. (Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet (PU), Utrykningspolitiet og Politihøgskolen er i dag særorganer.)

* Politihøgskolen slås sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter.

* Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. (Utvalgets flertall)

* Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. (Utvalgets flertall)

* Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

* PU blir avviklet i nåværende form. Det operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som blir nasjonalt kontaktpunkt og overtar nasjonalt koordineringsansvar for registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.

* Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum.

* Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap, direkte underlagt POD.