– Vi registrerer en stemning av frykt og utrygghet rundt ambulanseplanen, sier leder Arild Inga og nestleder Marthe Hov Jacobsen i driftsutvalget til VOL.

Brev til styret

Nå har driftsutvalget sendt et brev til Nordlandssykehuset, der de ber styret ta opp ambulansesaken på nytt.

– Avgjørelsen ble tatt på feil grunnlag, sier Inga til VOL.

I brevet kommer det frem at sentralt i grunnlagsmaterialet er et estimat av hvor stor økning av samtidighetskonflikter som vil oppstå gjennom reduksjonen.

– Både i forkant og i etterkant av vedtaket har de tillitsvalgte/ansatte i ambulansen påpekt betydelige mangler i behandlingen av tallmaterialet. Ut fra det media har formidlet om talluenigheten har også administrasjonen vedgått mangler i tallgrunnlaget. Det er altså rimelig grunn til å tvile på at grunnlaget for styrets beslutning er korrekt framstilt, heter det i brevet.

– Dramatisk

De poengterer at det å kutte fra to til én ambulanse i Sortland, oppleves som dramatisk blant innbyggerne.

– Dette medfører en reell svekkelse av beredskapen i Vesterålen og særlig i Sortland. Styret legger likevel til grunn av svekkelsen er innenfor et teoretisk forsvarlighetsnivå.

Til VOL utdyper de:

– Når flere ting skjer samtidig, kan det få store konsekvenser. Det er ikke snakk om om det skjer, men når det skjer, sier Inga, og fortsetter:

– Hvis befolkninga i Vesterålen skal ha tillit til de som sitter i styret i Nordlandssykehuset, forventer vi at de tar en ordentlig vurdering med det nye beslutningsgrunnlaget.