Intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse er å gi funksjonshemmede mulighet til et selvstendig og meningsfylt liv i eget hjem, større mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud jobber eller studier. Bedriften Aleris har mer enn ti års erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger.

- Det er lite kunnskap om denne ordningen i de ulike kommunene, men vi vet at behovet er der i hele regionen, sier Kjersti Falch Jacobsen, som er avdelingsleder ved Aleris i Bø.

Må sende inn søknad – Bedre at folk får behandling hos private og ideelle, enn at de står i offentlig helsekø Ingen er tjent med at norske bedrifter flytter aktiviteten utenlands. Og når det gjelder oljepengebruk, må Arbeiderpartiet bestemme seg.

Hun forteller at BPA, eller Brukerstyrt Personlig Assistent, ble rettighetsfestet først i 2015, selv om ordningen har eksistert i flere år. De som har behov for støtte må sende inn søknad til kommunen der de gjør rede for hjelpebehovet. Generelt har mange kommuner lite eller mangelfull informasjon om denne rettigheten på sine hjemmesider, noe som gjør det vanskelig for mange å vite at dette er en tjeneste kommunen plikter å tilby om du oppfyller kriteriene.

- Kommunen har plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse, eller enkeltvedtak, uavhengig om du får innvilget BPA eller ikke. Får den funksjonshemmede innvilget søknad, blir de såkalt arbeidsledere. Aleris BPA er også for de som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning, som for eksempel barn og ungdom under 18 år og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Forskjellen her er at de trenger en person som kommer inn som arbeidsleder. Da får de mulighet til å skaffe assistenter som skal bistå. Vi kan blant annet bidra med hjelp til intervju, ansettelse og turnusplan, sier Falch Jacobsen.

Omfattende hjelpebehov

Hva er så kriteriene for at man er kvalifisert brukerstyrt assistanse? Hvor handikappet må man være? Brukerstyrt personlig assistanse er først og fremst beregnet for personer med omfattende behov for hjelp.

- Det er likevel ikke satt noen nedre grense for hjelpebehovet, men det er en forutsetning at det er såpass omfattende at det aller meste kan dekkes gjennom personlig assistanse, sier Falch Jacobsen.

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som en BPA- ordning, er det brukeren selv, eventuelt med hjelp fra andre, som er arbeidsleder, som organiserer og leder arbeidet med assistentene.

Kjendisbruker Oppretter senter for mindreårige flyktninger: Vil ha omsorgssenter på plass i løpet av måneden

Torstein Lerhol er nok den mest kjente BPA-brukeren i Norge. Han er blant annet kjent fra Trygdekontoret, i tillegg til flere andre tv-oppptredener. Han er fullstendig avhengig av hjelp for å fungere og har på det meste ti assistenter som hjelper ham. Lerhol har selv brukt Aleris for å søke etter personlig assistent. I dag er han sågar ansatt i Aleris som avdelingsleder for BPA Østlandet hvor han leder BPA gruppa, samt at han holder kurs over hele landet for både assistenter og arbeidsledere i Aleris.