Det er del av bakgrunnen for kravet om gransking som er sendt Riksrevisjonen. Klagen er skrevet av Jørn Andreassen.

Han sier til Andøyposten at innholdet i klagen forteller det meste:

– Dette handler om mangelen på åpenhet og redelighet i denne saken, to viktige pilarer i ethvert demokrati. Riksrevisjonen kom nylig med skarp kritikk av Forsvarets regnskap, og påpekte blant annet manglende kontroll og styring med investeringsprosjekter. Settes ikke bremsene på i Andøya versus Evenes-saken, tror jeg den nye Evenes-basen vil bli en ny skandale i mange-miliardersklassen, sier Andreassen.

Konseptutvalgsutredningen, hvor kostnadene skal fremkomme, igangsettes først etter vedtaket og beslutningen er tatt.

– Det er helt bakvendt. Kostnadene vil bli noe helt annet enn tallet Stortinget fikk presentert som totalkostnad, et tall på 3,5 milliarder. Det er allerede oversteget, før planene er klare og bygging er igangsatt. Derfor mener jeg det er det helt på sin plass med en gransking, sier Andreassen.

Evenes flystasjon.

Mangelfullt beslutningsgrunnlag

Han ber om at Riksrevisjonen undersøker om krav til og mål for den offentlige forvaltningen er fulgt i prosessene forut for Stortingsvedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon.

– Jeg ber om at Riksrevisjonen spesielt undersøker om lover, retningslinjer, og direktiver er fulgt i vurderingsprosessen av alternativene Andøya versus Evenes, om prosessen var uhildet, om prinsippene for vedtatt miljøpolitikk er fulgt, og om beslutningsgrunnlaget fra Regjeringen til Stortinget var tilstrekkelig for å fatte en informert beslutning.

– Reelle tall og behov er ikke fremlagt

Fremskutt overvåkings- og kampflybase innebærer en betydelig investering, som skal dekkes av offentlige midler.

Da er det viktig å sikre at hensikten med anskaffelsen er underlagt reell politisk styring. En konseptutvalgsutredning (KVU) skal sikre at investeringen, eller konseptet, imøtekommer fastsatte behov, mål og krav. Gjeldende prosess fremstår usystematisk, rotete, mangelfull og villedende. Mandat, rammer, behovsanalyse, mål og krav er holdt hemmelig, skriver Andreassen i sitt krav til granskning.

Habilitet og uhildet prosess?

Kravene til habilitet og likebehandling står sterkt i offentlig forvaltning.

– Dette står i kontrast til at det er avdekt flere eksempler på at de to alternativene, Andøya og Evenes, ikke er blitt likebehandlet i utredningsprosessen. Det er også avdekt en rekke feil og mangler i tall- og grunnlagsmaterialet slik at grunnlaget for regjeringens innstilling og Stortingets vedtak fremstår vilkårlig. Systematikken i den uriktige fremstillingen av de to alternativene og den åpenbare skjevheten i Andøyas disfavør fremstår ikke bare vilkårlig men også uredelig og mistenkelig. En rekke forhold tilsier at prosessen bør undersøkes og kontrolleres ytterligere.

Ber om rask gransking

I forrige uke la Forsvarsbygg (FB) frem forslag på planprogram hvor nye behov på Evenes beskrives. FB hevder at nye behov for Forsvaret gjør det nødvendig å revidere reguleringsplanen for området. Videre hevder Forsvarsbygg at med bakgrunn i Stortingets vedtak om lokalisering av base for QRA og MPA er det ikke lenger aktuelt å vurdere alternative løsninger.

– Dette viser at Regjering, FD og FB nå bruker Stortingsvedtaket som et argument for å unnlate å følge lov- og regelverk, mener Andreassen.

– Jeg ber om at Riksrevisjonen behandler saken så raskt som mulig, da iverksettingsbrevet allerede er gitt og det er grunn til å anta at investeringer og arbeid på Evenes vil igangsettes så raskt som mulig for å nå «point of no return», skriver Andreassen, med klar bekymring om at da vil en ny milliardskandale være i emning.