Nilsen har en bror som bor ved Torstein Reinholdtsensvei, men mener selv at han ikke var inhabil da saken ble behandlet.

– Blir litt diffust

– Jeg har ingenting imot lovlighetskontroll, det må de bare gjøre. Jeg oppfatter imidlertid at den ikke er det viktigste her, men å henge meg og teknisk hovedutvalg ut, sier Nilsen.

Saken handler om rekkefølgebestemmelsen for området. Kommunestyret i Øksnes bestemte i 2017 at utbyggingen av Kjærlighetshaugen skulle «utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt.»  Teknisk Hovedutvalg har imidlertid latt utbyggingssaken gå videre uten å stille krav til at veien skulle komme først.

Nilsen sier til VOL at for han er det litt diffust hva klagerne ønsker å oppnå. Han har en bror som bor langs veien, men han er ikke part i saken, mener Nilsen som slår fast: – Jeg er ikke inhabil.

Habilitetsreglene styres av forvaltningsloven. Arne Kvensjø, som tidligere var rådmann i Bø, og som ofte brukes av Kommunenes Sentralforbund når nye kommunestyremedlemmer kurses i forvaltningsloven, sier til VOL at han er enig med Nilsen når det gjelder første ledd av forvaltningslovens paragraf seks. Det at man har en bror som bor ved en vei som skal bygges ut, medfører ikke at man er part i saken. Kvensjø peker imidlertid på at loven har et ledd nummer to (se faktaboks).

– Spørsmålet er om det er noen «særegne forhold» som kan svekke tillitten til forvaltningen. Dersom så skulle være tilfellet er det organet selv (Teknisk hovedutvalg) som må ta stilling til klagen, sier Kvensjø. Han sier at dersom Teknisk hovedutvalg sier at Nilsen er habil, så er han det. Da er påstanden om inhabilitet «kvittert ut».

Ordfører Karianne Bråthen sier til VOL at dersom Hovedutvalg teknisk ikke mener at det er gjort noe feil, kan denne beslutningen påklages til Fylkesmannen i Nordland.

Part i saken

VOL skriver i dag at teknisk utvalg kan bli byttet ut mandag i neste uke.  Onsdag denne uken skal utvalget behandle habilitetssaken. Torgeir Larsen, som er leder av utvalget,  sier at utvalget bare vil ta opp det som er kommet fram i klagen, altså påstanden om at Nilsens bror er part i saken.

– Hovedutvalget er forelagt sak lovlighetskontroll av habilitet slik det er krevd (i brev av 26. mai). Slik jeg ser det er det dette utvalget skal behandle.

Inge Nilsen sier til VOL at han oppfatter kravet om at Hovedutvalg teknisk skal byttes ut som politisk klovneri.

Inhabil første gang

Han peker på at han tidligere har meldt seg inhabil.

– Historikken i denne saken er at jeg erklærte meg inhabil da saken ble behandlet første gang. Årsaken var at jeg hadde to eiendommer som grenset til Torstein Reinholdtsens vei, og traseen for vei var tegnet inn spesielt på en av mine eiendommer. Ved neste korsvei da vi skulle behandle dette kom det et utsagn fra saksbehandler om at disse to eiendommene ikke ville bli berørt, ble jeg erklært habil. Fra rådmann ble det imidlertid hevdet at var jeg en gang inhabil så var det alltid inhabil. Den saken er foreldet og den kan man ikke ta lovlighetskontroll på, sier han.

– Jeg har også fått bekreftet at HTs vedtak om at jeg er habil er riktig, sier han.

Kystverkets innsigelser til veiplanene har Nilsen ikke vært med og behandlet.

– Og min bror som bor der borte, har ingen part i Kjærlighetshaugen, hverken part eller blir berørt. Dette kommer ikke inn under habilitetslovgivningen, mener Nilsen.

Han har selv 5-10 utleieleiligheter på Myre, og ser behovet for nye leiligheter.

– Jeg synes det er flott at der er tiltakshavere som tør å satse og som vil bygge, sier han.

Henger sammen

Kjærlighetshaugen henger sammen med veiplanene.

– Torstein Reinholdtsens vei ble avgjort av kommunestyret før jul. Den ble sendt tilbake på grunn av innsigelser fra Kystverket. Statlige innsigelser er noe vi må ta hensyn til.  Kystverket krever lysskjerming, og en sikkerhetssone. Det er ikke teknisk utvalg som har gjort dette, sier Nilsen.

Han legger vekt på innsigelsen fra Kystverket.