Vedtaket er påklaget av Naturvernforbundet i Nordland.

De anfører at dispensasjonen er gitt i et gyte- og oppvekstområde for fisk som er viktig for kyst- og fritidsfiske.

Videre at Bø kommune burde behandle dette gjennom revidering av arealplanen og ikke som hastesak. De ber også om at habiliteten vurderes.

Rådmannen innstiller til formannskapet at klagen ikke tas til følge. Det heter at kommunen har under utarbeidelse kommuneplanens arealdel, men denne vil neppe bli vedtatt før i 2017.

Et vikitig moment er at oppdrettselskapet mangler lokaliteter og at det haster med å få ny godkjent lokalitet.