Mannen var i Vesterålen tingrett tiltalt for under et besøk i en kiosk på Sortland nattestid tidligere i år, å ha tatt kvelertak og dyttet ei kvinne mot veggen. Mannen skal ifølge tiltalen ha slått bakhodet til kvinnen flere ganger mot veggen og ha slått henne flere ganger i høyre overarm.

Under hovedforhandlingen i tingretten erklærte den tiltalte seg ikke skyldig.

Aktor la i saken ned påstand at tiltalte skulle dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 30 dager. Påstanden gikk også ut på at tiltalte skulle betale saksomkostninger.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes, eventuelt dømmes på mildest mulig måte.

- Ble provosert

I sin forklaring i retten fortalte den tiltalte at han ble provosert til handlingen. Ifølge mannen ble han av kvinnen kalt en dårlig far. Han erkjente ikke straffeskyld for å ha dyttet bakhodet hennes flere ganger mot veggen og heller ikke for slagene mot armen.

Retten på sin side så det som hevet over enhver tvil at fornærmede var på kiosken samtidig som tiltalte. Etter en diskusjon oppsto skal tiltalte ha grepet tak i fornærmede, tatt tak i halsregionen hennes og dyttet henne inn mot ei skyvedør før han så gjentok dette mot veggen. Retten sier også at dette ble gjort med voldsom kraft.

Riktigheten i dette mente retten ble fastslått av vitneutsagn samt videovervåkningsutstyr inne på kiosken.

Retten kunne ikke bevise over enhver tvil verken at tiltalte gjentatte ganger skal ha slått bakhodet til fornærmede mot veggen flere ganger, eller at tiltalte skulle ha slått fornærmede flere ganger i overarmen.

Videre la retten til grunn at fornærmedes forklaring var vag. At hun husker ikke hvilken hånd tiltalte slo henne mot veggen med.

Retten viste også til at det var uvisst hvorfor konflikten oppsto. Tiltalte forklarte at det hadde med fornærmelser gjort av fornærmede, mens fornærmede forklarte at det hadde med tidligere tilnærmelser fra tiltalte mot fornærmede som hadde blitt avvist.

Et vitne i saken bekreftet at hun hadde sett snapchat-meldinger fra tiltalte til fornærmede som underbygger teorien om mislykkede tilnærminger.

Retten på sin side kunne derfor ikke utelukke at fornærmede har hatt grunn til å beskrive situasjonen som mer alvorlig enn den var.

Uklarheter

Et bilde av blåmerker på armen til fornærmede var av så dårlig kvalitet at det ikke kunne vektlegges som bevis. Det samme var et vitneutsagn om slagene.

Med dette som bakgrunn så retten det som at det forelå rimelig tvil om tiltalte hadde brukt håndbaken til å slå fornærmede gjentatte ganger mot en vegg eller i overarmen.

Likevel kunne retten fastslå ut fra videobevis at tiltaltes utfall mot fornærmede var voldsomt og kraftfullt. Retten la til grunn at tiltalte var hardhendt og retten fant det bevist at tiltalte slo hodet til fornærmede mot veggen minst to ganger.

- Provoserende ytring

Forsvareren i saken mente at handlingen måtte "lades straffri" fordi den gjengjeldte en forutgående "særlig provoserende ytring". Begrepet er etter sin ordlyd noe mer vidtrekkende enn hva som har blitt foreslått med "ærekrenkelse", men begeret er tilsiktet å videreføre adangen til å innrømme straffefritak for provoserende verbale ytringer.

Om det foreligger provokasjon til skyldspørsmålet må dette bevises over enhver tvil.

Retten bemerket at den voldsbruk tiltalte utviste uansett er klart uforholdsmessig som reaksjon, selv om tiltalte følte han ble i overkant provosert.

Dommen

Som skjerpende omstendighet la retten vekt på at alkoholrelatert vold i det offentlige rom er et samfunnsproblem hvor allmennpreventive og individuellpreventive grep må tas.

Tiltalte hadde ifølge retten ikke utvist noen forståelse for hvor skremmende hans oppførsel var. Tiltalte var også ifølge retten fysisk overlege og fornærmede er åtte år yngre enn tiltalte.

Skjerpende omstendighet var også volden mot hodet. Dette er skjerpende da det kan volde stor skade.

Retten fant det heller ikke som bevist at det ble utført vold som følge av berettiget harme som gir grunn til å sette straffen under minstestraffen.

Tiltalte ble på bakgrunn av dette dømt til atten dager i fengsel. Han ble også dømt til å betale saksomkostningene på 3000 kroner.