Hadsel kommune ønsker å finne mer ut om hvordan ungdommene har det. I uke 11 og 12 gjennomføres en spørreundersøkelse i ungdomstrinnene i skolene.

Ungdomsrådet involvert

Hadsel ungdomsråd har allerede sett igjennom spørreundersøkelsen, som skal kartlegge ungdommens livsstil og levekår. Resultatet fra undersøkelsen skal kunne brukes i ungdomspolitikken, og i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Hadsel kommune.

Det forteller Hadsel kommune på sine nettsider.

Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no).

Hvordan er det å være tenåring?

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Hadsel.

Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen

Fritid, helse og trivsel

- Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet.

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Hadsel med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

Viktig å ta seg tid

Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer.

-  Det er viktig at ungdommen tar seg god tid til dette, sier medlemmene fra Hadsel ungdomsråd.

De var også veldig opptatt av foreldre som rollemodeller. Ungdomsrådet mener undersøkelsen er viktig, og vil gjerne bruke resultatene i sin videre utforming av hvordan de skal legge opp sitt arbeid. Det skal legges opp til at en time i skoletida blir brukt til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym og ungdomsrådet oppfordrer flest mulig til å delta.