Øksnes kommunes utviklingsprosjekt «Et skapende Øksnes» bevilges 2,4 millioner kroner fra fylkeskommunen. I tillegg får et forprosjekt 250.000 kroner.

Det opplyser fylkesråd for næring, Bjørn Larsen, i en pressemelding.

Utviklingsprosjektet eies og drives av Øksnes kommune. Også Øksnes næringslivsforening, NAV, Øksnes vekst, NAV og Nordland fylkeskommune er samarbeidspartnere i prosjektet.

– Prosjektet har som målsetning å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft og innbyggere i Øksnes, uttaler fylkesråd Bjørn Larsen i pressemeldingen.

– Strategien er å legge til rette slik at Øksnes oppleves som en attraktiv kommune å bo, og drive bedrift i. Tiltakene i prosjektet skal bidra til bolyst og blilyst, og dette stiller vi oss helhjertet bak.

Fylkesråd for næring, Bjørn Larsen. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland Fylkeskommune

Kommunen søkte om midlene som de nå har fått innvilget fra fylket, og fylkesråden sier kommunen gav en god beskrivelse av utfordringene de står overfor og strategien og målsetningene som ligger til grunn for prosjektet.

10 prosent av all hvitfisk i Norge landes i Øksnes, men kommunen sliter likevel med utfordringer knyttet til befolkningsnedgang og et sesongbasert næringsliv.

Gjennom prosjektet håper kommunen å skape gode bomiljø, bekjempe utenforskap, økt innbyggerdeltakelse i lokalsamfunnet, gode og tilgjengelige kommunale tjenester for alle, bærekraftig kommuneplanlegging og kommunal drift og flere arbeidsplasser og lærlingeplasser.

–Erfaringene i dette prosjektet vil kunne gi andre kommuner i Nordland og Norge tilgang på informasjon om hvordan de selv kan skape attraktive kommuner. Det er derfor viktig at et prosjekt som dette også rapporterer på hvilke erfaringer de har gjort seg som vil komme andre kommuner til gode, uttaler fylkesråden.