I Nordland er det 13 kommuner som deltar. Formålet med samarbeidet med fylkeskommunen er å delta i et treårig prosjekt der hovedmålet er

gode lokalmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Prosjektet har en rekke delmål, som inkluderer:

- Utarbeide bedre oversikt over kvalitative utfordring er på folkehelseområdet som

kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.

- Oppnå bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i sine lokalsamfunn

- Utvikle egnede metoder i medvirkningsarbeid

- Å legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer

- Å legge til rette for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om den

betydning kvaliteter i nærmiljø og lokalsamfunn kan ha for folkehelsen.

Oppstart er anslått til 21.10.2016