Arealet som legges til rette skal brukes til næringsareal. Bø kommune har innvilget dispensasjon til tiltaket. Kystverket har gitt tillatelse etter havne- og farvannsloven. Fylkesmannen har altså vurdert søknaden etter forurensningsloven.

- Ingen forurensing

Fylkesmannen skriver:

"Tiltakshaver opplyser at massene som skal brukes er overskuddsmasser fra Kystverkets utdypingstiltak i Hovden havn. Massene består av rein sprengstein fra sjøbunnen i havna. Det finnes ingen kjente forurensningskilder i eller i nærheta av utfyllingsområdet."

Han viser til at en gjennomgang av kunnskapsbasene avdekker at det er registrert hekkende krykkje og fiskemåke i et større område rundt Hovden havn. Krykkje har status EN (sterkt truet), mens fiskemåke har status NT (nær truet). Fylkesmannen anser det som sannsynlig at det omsøkte tiltaket vil kunne forstyrre disse artene dersom anleggsarbeidet foregår i hekkeperioden, som varer fra slutten av april til midten av juni.

Dermed må anleggsarbeidet være avslutta innen 1. mai. Tiltaket vil dermed ikke komme i konflikt med hekkeperioden for krykkje og fiskemåke.

Ikke risiko

"Opplysningene som er lagt fram i saka tyder på at det ikke er nevneverdig risiko for at tiltaket vil få negative forurensningsmessige konsekvenser. Utfylling av 70.000 m3 sprengstein- masser i Hovden kan dermed foregå uten tillatelse etter forurensningsloven, jamfør forurensningsloven § 8.", fortsettes det fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen forutsetter at anleggsarbeidet er avslutta innen 1. mai 2016. Videre arbeid etter den tid vil være ulovlig uten tillatelse etter forurensningsloven".