Ved behandling av Prop.151 S (2015-2016) viste en samlet komité til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsproposisjonen. Stortinget la til grunn at regjeringen kom tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 dersom det fremkommer vesentlige endringer.

1. Vil MPA-systemet i en krise eller krigssituasjon kunne opererer fra sin hjemmebase eller må systemet flyttes til en base i områder uten en luftbåren trussel. Betyr i så fall det at MPA i en slik situasjon hverken kan operere fra Andøya eller Evenes uavhengig av om basene er beskyttet av luftvern?

2. Hva er planlagt gjennomført at investeringer på Evenes tilknyttet vedlikehold og klargjøring av MPA-systemet?

3. Hvor på Evenes er det planlagt etablert flyoppstillingsplass for armering av MPA-systemet og oppstillingsplass for armerte fly?

4. Kan dagens hangarer på Evenes ( f.eks. hangaren nærmest den sivile terminalen) anvendes i forhold til F-35 og MPA-systemet eller er det for kort avstand til det ytre gjerde på Evenes og dermed for stort innsyn fra den sivile terminalen?

5. Vil mangel på en egnet sekundær rullebane på Evenes medføre operative utfordringer/begrensninger og behov for tilrettelegging på alternative flyplasser?

7. Er rullebane og taksebanesystemet å anse som en minimumsløsning under norske vinterforhold og hvilke investeringer må foretas i operative flater for å oppnå bedre operative forhold?

8. Vil det bli investert i en såkalt våpenplattform på Evenes som er dimensjonert for strategiske transportfly?

9. Hvor vil våpenlager være lokalisert på Evenes og vil det medføre behov for investeringer og ekstra drift dersom våpenlager må etableres utenfor basen?

10. Er det tilstrekkelig kapasitet for drivstoff til F-35,MPA-systemet og allierte fly på Evenes til at behovene både i fredstid og krigstid er ivaretatt. Er det behov for renovering av eksisterende drivstoffanlegg og vil det være behov for å investere i et nytt anlegg med tilstrekkelig kapasitet?s