I forbindelse med byggingen av Hålogalandsvegen har Statens vegvesen utarbeidet en alternativ studie for bompengefinansiering.

Vegvesenet har sett på to alternativer for takstnivå og bomplassering (se oversikt over de to alternativene i bildegalleriet).

Ekstraordinært møte

De ber nå kommunene og fylkeskommunene om å komme med innspill/merknad til det foreløpige dokumentet innen fredag.

Torsdag ble det derfor avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte i Samfunnssalen. En endelig utredning av bompengesaken vil kunne foreligge for politisk behandling i juni.

Frykter lekkasje

I de to alternativene for strekningen er bommene plassert noe ulikt.

– Alternativ 1 vil gi litt høyere takster for innbyggerne i Sortland enn alternativ 2 ved kjøring til Tjeldsundbrua/Harstad, mens Sortland – Lødingen vil være rimeligere for alternativ 1 ved bruk av eksisterende vei over Kåringen, anfører administrasjonen i sakspapirene til møtet.

– Alternativ 2 bedre for sikkerheten

Alternativ 1 tar utgangspunkt i dagens vei i Kåringen mellom Sortland og Lødingen. Ved bruk av ny vei/tunnel vil kostnaden økes med 120 kroner.

– Dette vil kunne føre til stor «lekkasje» til dagens vei over Kåringen, noe som antas å være svært uheldig særlig vinterstid og for større kjøretøy», skriver administrasjonen, som mener en plassering av bommen nord for Fiskfjord, som foreslått i alternativ 2, vil motivere bilistene til å benytte den utbedrede veien mellom Lødingen og Fiskfjord og ny tunnel i stedet for å «ta sjansen» på veien over Kåringen for å spare penger.

Administrasjonen mener derfor at alternativ 2 ikke bare kostnadsmessig, men også trafikksikkerhetsmessig er å foretrekke for Vesterålen.

– En kostnad på cirka 200 kroner i bompenger for kjøring til Harstad/Bjerkvik kan synes å være et noe høyt beløp. Ut fra de alternativene som foreligger, vurderes alternativ 2 å være det beste for Sortland og Vesterålens vedkommende», skriver administrasjonen.

Bekymret for sigerfjordingene

I studien legger vegvesenet vekt på en rettferdig bompengebelastning når det gjelder både kostnader og tidsbesparelse, samt at lokaltrafikk i minst mulig grad blir belastet.

I et av forslagene fra vegvesenet ligger det imidlertid inne en plassering av bom nord for kryss til Sigerfjord. Hvis dette blir en realitet, vil befolkningen i Sigerfjord og Hinnøyas sørvestside måtte betale bompenger for å komme inn til sentrum.

Administrasjonen stiller seg kritisk til dette og skriver i innstillingen at cirka 10 prosent av Sortlands befolkning bor i Sigerjford.

– Det er lite kollektivtilbud utover bussruter tilpasset skolene, slik at befolkningen i stor grad er henvist til å benytte privatbil. En innsparing på ett minutt i kjøretid synes ikke å være forenelig med 25 kroner i bompenger, og dersom bare gangveier og bruer utbygges, antas det at innsparingen i tid blir enda mer marginal, skriver administrasjonen, som mener en bom heller bør plasseres øst for krysset til Sigerfjord.

– Jeg har snakket med Statens vegvesen i dag, og de sa at plassering av bomstasjoner er ikke noe vi skal ta stilling til nå. Det får vi anledning til senere. I dag skal vi kun velge mellom de to alternativene, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Rødt vil ikke ha bompenger

Rødt la frem forslag om at formannskapet skulle vedta følgende uttalelse:

«Sortland kommunestyre mener denne veistrekningen skal finansieres gjennom ordinær skatt og andre offentlige inntekter. Strekningen er eneste alternativ for transport langs vei på denne strekningen og er særdeles viktig for næringslivs- og persontransport for Midtre Hålogaland og er i så måte en stamvei for eksportretta næringer og en folkerik region.»

– Investeringer i grunnleggende infrastruktur bør finansieres gjennom offentlige midler, sa Christoffer Ellingsen.

– Hvis man vil ha all veiutbygging uten bompengefinansiering, mener åpenbart Rødt at utbyggingen fra Oslo og sørover skal betales over skatteseddelen. Hva slags nytte skulle folk i Sigerfjord ha av det? Veien bør i stor grad betales av dem som benytter seg av dem, mente SVs Oddmund Enoksen.

Frp-realist

Beate Bøe Nilsen i Sortland Høyre støttet heller ikke Rødts forslag.

– Vi kommer ikke til å støtte Rødts forslag. Det har ikke noe med saken å gjøre, noen omkamp er det ikke snakk om. Jeg vil bare minne om at E10 Lofast ble bygd uten bompengefinansiering, og det var et veldig stort prosjekt.

Asbjørn Tingvoll i Frp sa han må være realist og godta at det blir bompenger.

– Ingen bør være i tvil med Frps syn på bompenger, men vi må være realister, så vi går inn for bompengefinansiering.

– For høy takst

Slik ble vedtaket, som flertallet i formannskapet stemte for (punkt 1 stemte alle unntatt Rødt for, punkt 2 stemte opposisjonen og Rødt for):

Sortland formannskap har følgende innspill/merknad til foreløpig «Alternativ studie for bompengefinansiering» for OPS-strekningen av Hålogalandsvegen:

1.  Sortland formannskap går for alternativ 2.

2. Sortland formannskap mener at den totale taksten mellom Sortland/Vesterålen og øvrig del av Midtre Hålogaland er for høy.

Rødts forslag til uttalelse fikk kun én stemme.