I en pressemelding fra Vestall skriver de at Vesterålen ikke er noe unntak når det kommer til økt etterspørsel etter elektrisk energi.

– Ønsket om å elektrifisere og erstatte fossile energikilder med fornybar energi er så stort at det ikke er kapasitet til det i dagens strømnett, sier Sindre Brun, plansjef i Vestall.

Han forklarer at dagens regionale distribusjonsnett har en spenning på 60 kV, men at de nå planlegger å bygge ut en ny linje med 132 kV. Det er samme spenning som Statnett drifter tilførselen inn til regionen med.

– Dette vil gi en betydelig oppgradering av overføringskapasitet som vil legge til rette for utvikling av eksisterende industri, ny industri, elektrifisering og regionens mulighet for å delta i det grønne skiftet, sier Brun.

Kartet viser alternative traseer for nytt regionalt distribusjonsnett før prosessen med å velge bort alternativer er påbegynt. Foto: Vestall

Langtidsplan

Utbyggingen er en del av Vestall sin langtidsplan som de har jobbet med de siste fire årene. Nå er de i en prosess hvor de skal velge ut de beste alternativene og legge dem frem for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), før det senere vil komme på høring. NVE vil videre foreslå et utredningsprogram hvor de alternativene som er aktuelle vil bli konsekvensutredet.

Til slutt vil de da stå igjen med det beste alternativet slik at de kan søke konsesjon etter energiloven for å bygge. Ifølge pressemeldingen er den foretrukne løsningen å bygge luftledning fra Stokmarknes til Dragnes på Hadseløya, sjøkabel til Lokkøya i Bø og videre luftledning til Myre.

– Prosessen vi er i nå innebærer kontakt med alle berørte myndigheter, Statnett og de regionale nettselskapene Noranett Andøy og Noranett Hadsel. Vi har et godt samarbeid med Noranett Andøy som også har behov for å erstatte en gammel linje de i dag har mellom Risøyhamn og Sortland. Sammen ser vi muligheten for at denne linjen bygges til Øksnes i stedet for Sortland slik at vi får koblet våre linjer sammen og dermed får størst mulig gjensidig nytte av de nye kraftledningene på tvers av nettselskapene, sier Brun.

Drift før 2030

Planen er at meldingen skal sendes til NVE før jul, før det blir offentlig høring over nyttår.

Ifølge Brun er målet at nettanleggene de nå melder til NVE skal være i drift før 1. januar 2023. Før den tid skal alternativene konsekvensutredes og gjennom en omfattende konsesjonsprosess.

– Det å bygge ut et fremtidsrettet strømnett for regionen er kostbart, og for å kunne gjennomføre utbyggingen innenfor tidsrammen forutsettes det at tilstrekkelig kapital til formålet er på plass før investeringsbeslutningene gjøres, avslutter Brun.