Fylkesmannen sier at de aktuelle kommunene bør ligge fra nord til sør i fylket, både i innland og langs kysten.

Noen av fordelene for kommunene som deltar er:

  • Får jobbe med et prosjekt som gir klimagevinster og som kan implementeres i kommunens arbeid med klima og energi.

  • Får bidrag til å kartlegge potensielle arealer for skogreising

  • Får bidrag til å utarbeide en temaplan for skog som klimatiltak

  • Får bidra til valg av arealer til planting slik at en tar omsyn til friluftsarealer, biomangfoldinteresser, landskapsinteresser, reindrift m.m.

  • Bidrar til fremtidig næringsutvikling i kommunen innenfor primærnæringene.

Kostnader knyttet til møter, administrasjon, utarbeidelse av temaplan, tilleggskartlegginger med mer dekkes med inntil 250 000 kroner per kommune i prosjektperioden.

Noen av fordelene for grunneierne som deltar er:

* Alle kostnader knyttet til planting herunder plantekjøp, skogrydding, eventuell

markberedning og utplanting dekkes fullt ut.

* Økt verdi på eiendommen og bidrag til verdiskapning for fremtidige generasjoner

* Bidrar til å redusere klimagassutslipp og reduserer global oppvarming