– Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte. Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering av avgjørelsen. Stortinget kan ikke la et så viktig vedtak være fattet på feil premisser, sier Vedum.

Partiet har betalt et konsulentselskap for å lage en rapport, som blant annet Benn Harald Eidissen har vært med på å finansiere. Selskapet har vurdert Evenes-alternativet opp mot "delt løsning" og tatt med et oppjustert Evenes-alternativ. Rapporten har vært utsatt offentliggjort ved en rekke anledninger. Den ble først varslet publisert rundt sankthans. Nå er endelig rapporten kommet. Debatten rundt Andøya flystasjon har gitt Senterpartiet mye fart i valgkampen.. En meningsmåling gir partiet en lokal oppslutning på over 40 prosent, og selv Leif Adelsten Iversen, som var Høyre-ordfører i Andøy i en liten mannsalder, stemmer Sp i år.

Mye er ikke beregnet

Samfunnsøkonomisk analyse mener det hersker stor usikkerhet rundt de beregninger som er gjort tidligere. Selskapet har laget et alternativ som de kaller «Alternativ 1b – Enebase Evenes – Mulige tilleggskostnader». I dette alternativet tar Samfunnsøkonomisk Analyse med et oppdatert ammunisjonsområde, mer drivstoffanlegg, oppgradering av banesystem, økte kostnader til utvidelse av flyoperative arealer på Evenes. Selskapet er ikke sikre på at Forsvaret har tatt med disse kostnadene, og tar derfor et «konsulentforbehold»:

–  Dersom det stemmer at disse elementene påløper ved en etablering av enebase på Evenes, vil de neddiskonterte kostnadene (30 år med kostnader omregnet til 2015-kroner) øke med drøyt 7 milliarder kroner, og vil i så fall snu konklusjonen om at alternativ 1 (Enebase på Evenes) har lavere kostnad enn alternativ 3 (Delt løsning). Dersom disse eller flere av disse kostnadene inkluderes er det vår vurdering at Delt løsning er samfunnsøkonomisk mer lønnsom enn Enebase Evenes, skriver konsulentselskapet.

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, advarer mot et potensielt pengesluk.

– Investeringskostnadene kan i verste fall øke med ytterligere drøye 7 milliarder kroner, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. Nedleggelsen av Andøya flystasjon risikerer å ende opp i et pengesluk som gjør at Forsvaret vil tappes for penger. Dette vil igjen lede til et svakere norsk forsvar og svekket norsk sikkerhet, advarer Navarsete i pressemeldingen.

Mye er usikkert

Senterpartiet peker på at Stortinget har skrevet at «dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering».

Partiet peker på at rapporten konkluderer med at nedleggelsen av Andøya flystasjon blir langt dyrere enn det regjeringen påstår. Samfunnsøkonomisk analyse mener at ekstrakostnaden ved å drifte to flystasjoner er langt mindre enn det regjeringen beregner.

– Mens regjeringen baserte seg på at nedleggelsen av Andøya flystasjon ville gi besparelse på 118 millioner kroner i året over en 30-årsperiode, mener Samfunnsøkonomisk analyse at nedleggelsen vil langt mindre økonomiske effekter. Gitt at ingen større ekstra kostnader kommer, vil man kun få en innsparing på 29 millioner kroner i året, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i pressemeldingen.

Norsk Offisersforbund på Andøya er blant dem som har arbeidet hardest for å unngå flyttingen. Offisersforbundet sier de ikke er overrasket over funnene i rapporten.

Mindre bastant

Samfunnsøkonomisk analyse er for øvrig ikke så veldig bastant i sin konklusjon:

– Basert på vår gjennomgang av kostnadselementer er det vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre. Dette betyr at det må være andre fagmilitære eller regionaløkonomiske argumenter som begrunner lokaliseringen av henholdsvis overvåkingsbase og fremskutt kampflybase. Vurdering av slike forhold ligger utenfor rammen av dette prosjektet, heter det i rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Avviser

Statssekretær Øystein Bø sier til NRK at departementet er trygge på at deres tall holder mål.

– Det er vanskelig å se at en ekstern aktør, uten tilgang til grunnlagsmaterialet og som har et betalt oppdrag for et politisk parti, har gjort bedre eller mer nøyaktige beregninger. Forsvarsdepartementet har ikke fått spørsmål om å verifisere disse beregningene eller å oppklare avvik de mener å ha funnet, skriver han i en melding til NRK.