Øksnes kommune mottar hvert år søknader fra foreldre som ønsker at deres kommende førsteklassinger skal få starte på enn annen skole enn den som ligger i kretsen de tilhører. Søknadene blir i dag behandlet individuelt, uten at det finnes klare retningslinjer for hvordan søknadene skal vurderes.

Større valgfrihet

Administrasjonen ber nå politikerne sørge for at det blir vedtatt prosedyrer for hvordan søknadene skal behandles. Hovedutvalg for skole og kultur skal først ta stilling til saken 30. mars, og i sitt forslag til vedtak vil rådmannen at det legges opp til større valgfrihet for foreldrene.

– I flere av de omsøkte byttene beskriver foresatte tilhørighet til en annen skole og etablerte vennemiljøer enn den kretsen de tilhører, og i noen tilfeller er avstanden til skolene identisk. Det gjennomføres ofte omfattende prosedyrer og innhenting av sakkyndige uttalelser før vedtak fattes, noe som kan oppleves unødvendig belastende for barn og foresatte, heter det i saksfremlegget.

I forslaget til nye prosedyrer foreslår rådmannen at søknader om endret skoleplass innvilges mot at det er plass på skolen det søkes til, og at det ikke medfører økte utgifter ved bytte av skolested. Merutgifter ved skoleskyss må foresatte dekke, eller de må stå for skyssen selv.

Konsekvenser for enkeltskoler

Ifølge rådmannen vil ikke grepet føre til endrede kostnadsrammer for skolene sett under ett, da ressurser følger elevene. Men det kan få konsekvenser for bemanning og budsjett ved den enkelte skole, og gjøre det vanskeligere å beregne elevtall.

– En større valgfrihet for den enkelte familie vil kunne medføre endringer i skolestørrelse som vi ikke kan planlegge og forutsi på lang sikt, samtidig som dette kan gi større opplevelse av likebehandling av søknader, heter det i saksfremlegget.