Som VOL tidligere har skrevet ser kommunen nå nærmere på svømmeundervisninga i sortlandsskolen.

I dag er elevene ved Lamarka, Holmstad, Holand, Strand og Sigerfjord, avhengige av å bli skysset til svømmehallen, mens elevene ved Maurnes og Sortland skole, har basseng på skoleområdet. Det innebærer at elevene ved de to sistnevnte skolene har mer tid i svømmehallen enn de andre.

Oppvekstsjef Erik Strand sa til SortlandsAvisa i februar at en arbeidsgruppe nå ser på hvordan man kan lage et mer likt tilbud for elevene ved de ulike skolene, og at det kan resultere i at noen skoler får mindre svømming enn i dag.

Lager svømmeplan

Strand opplyser til VOL denne uka at en plan over svømmeopplæring i grunnskolen i Sortland blir lagt fram som en sak til formannskapet i april.

– Det vi legger frem for politikerne bli også lagt ut til skolene og FAU, hvor de vil få mulighet til å komme med sine kommentarer. Vi vil også invitere én lærer fra hver av skolene med i en arbeidsgruppe som skal gi tilbakemeldinger på planen, sier Strand,

Det jobbes nå med å utarbeide en lokal læreplan for svømming i kommunen, som skal være retningsgivende for svømmetilbudet Sortland skal gi til den enkelte elev.

– Når dette arbeidet er sluttført vil vi sette et minimumskrav og en nedre grense for hvor mye tilgang den enkelte elev skal ha til svømmehall. Når det er bestemt, gir vi skolene midler som skal sikre denne tilgangen, sier Strand.

Skyss-pott

Målet er å sikre et minimumskrav innen svømmeundervisning, men ønsket er også å kunne gjøre innsparinger på skyss, slik SA tidligere har skrevet.

– I Sortland har vi et skyssforbruk på fire millioner kroner fra skolene til ulike haller, bibliotek og Newton-rom. Målet er hele tiden å drive mest mulig effektivt, og vi vil se om det er mulig å gjøre besparelser her, sier Strand.

Skolene vil trolig bli gitt en total skysspott, hvor de selv prioriterer bruken – så lenge de holder seg innenfor minimumskravene som er satt.

– Skolene har veldig ulik bruk av svømmehall, og bruk av skyss til svømmehall. Vi ønsker å sikre at elever har en minimumstilgang til lokaliteter som ikke er knyttet til skolen. Det vil si at vi ikke vil si noe om at alle skal ha et likt tilbud, men et minimumstilbud, sier Strand.