Jan Arild Ellingsen(FrP) stilte for et par uker siden spørsmål om når de nye NH-90 helikopterne skulle tas i bruk og at det nærmet seg en politisk skandale hele kjøpet. Han fikk denne uka svar på spørsmålet fra Forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide.

- Norge mottok i januar 2016 det sjette NH90-helikopteret av de fjorten NH90-helikoptrene som Norge har inngått kontrakt på. Kystvakten planlegger å starte med operative flyginger i mai 2016 fra KV Senja (Nordkapp-klassen), skriver hun i sitt svar.

Les også: En skandale at vi ikke er i mål

Kjøpt i 2001

Norge inngikk NH90-kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) i 2001 om kjøp av 14 helikoptre med levering i perioden fra 2005 til 2008. Leveransen av de norske helikoptre er siden blitt betydelig forsinket på grunn av forhold som ligger i NH90 NATO-programmet og i produksjonslinjen hos industrien.

- Disse forholdene har nå funnet sin tekniske løsning og vi forventer ikke ytterligere forsinkelser. Som en følge av forsinkelsene i NH90-leveransen ble det i 2008 og i 2012 - 13 gjennomført to vurderinger av alternative løsninger og tiltak for å begrense de operative konsekvensene.

Ifølge Eriksen Søreide er begge vurderingene anbefalte en videreføring av kontrakten med NHI i kombinasjon med andre tiltak. Den siste vurderingen konkluderte med at anskaffelse av et alternativt produksjonsklart helikopter, samtidig med planlagt innføring av nytt redningshelikopter, ville kreve betydelige ressurser, være kostnadskrevende og ville ikke fremskaffe operative maritime helikoptre tidligere enn planlagt med NH90.

Eriksen skriver at et av tiltakene fra vurderingene i 2008 var å inngå en avtale med NHI om en to-trinns leveranse av NH90-helikoptrene med en tidlig leveranse av seks NH90 i en foreløpig versjon. Disse er nå levert. De resterende åtte helikoptrene leveres fra 2017 i en endelig versjon. De seks første helikoptrene skal deretter oppgraderes til endelig versjon.

Les også: Venter fortsatt på helikopterne

- Flere tiltak

- De operative konsekvensene av forsinkelsen i NH90-leveransene er blitt møtt med flere tiltak, blant annet levetidsforlengelse av Lynx-helikoptrene og innleie av sivile helikoptre. Siden Lynx-helikoptrene ble utfaset i 2014 på grunn av teknisk alder har tilgjengeligheten på maritime helikoptre vært begrenset. Dette vil bedre seg fortløpende fra 2016 etter hvert som kystvaktfartøyene blir klargjort for helikopteroperasjoner.

Eriksen Søreide skriver at erfaringene fra de nasjonale testflygningene med NH90-helikoptrene har vært positive og vist at helikopteret har et stort potensiale.

- Det forventes at helikopteret, når det kommer i endelig versjon, vil fylle de rollene som er beskrevet i kravdokumentene og vil representere en viktig nasjonal maritim kapasitet. Prosjektet er så langt gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme, hevder Forsvarsministeren.