Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg hadde onsdag morgen et ekstraordinært møte. På timeplanen sto regjeringens forslag om å slå sammen fylkene i Nord-Norge til en eller to regioner.

– Et minstekrav til Nordland Fylkeskommune og Regjeringen er at kommunene tas med på råd når grensejusteringer skal diskuteres. Dette er prosesser som går veldig fort og det kan ikke være slik at kommunene ikke får noen innflytelse på beslutninger som tas, sier regionrådsleder Siv Aasvik.

Regionrådet sier i en uttalelse, som er sendt til regjeringen og Nordland fylkeskommune, at de mener Nordland er stort nok.

– Vi ønsker å signalisere at Nordland bør bestå som et eget fylke. Nordland er kraftfullt nok, med tanke på innbyggere og næringsstruktur, til å stå på egne bein. Geografisk sett er også regionen stor nok fra nord til sør. Dette har også et demokratisk perspektiv. Vi mener det er et velfungerende fylke, sier Aasvik.

Fire ordførere er enig med Helga, Solsvik mener Ap skaper usikkerhet – En fordel med ekteskap er at begge parter vil inngå det Ordførerne i Vesterålen er stor sett enige med Ap sentralt. Unntaket er Andøy-ordfører Jonni Solsvik. Nordland alene

Aasvik utelukker ikke en sammenslåing i det store og det hele.

– Nordland alene har like mange innbyggere som Troms og Finnmark til sammen. Dersom man slår sammen Troms og Finnmark, vil en få to fylker i nord som folketallsmessig er like store med om lag 240.000 innbyggere i hver. Da vil fylkene være på størrelse med Møre & Romsdal og en slik inndeling vil være langt mer hensiktsmessig dersom regjeringen bestemmer seg for å slå sammen i nord, sier Aasvik.

– Vi vil ha motstand mot sentralisering på dagsorden – Distriktene trenger nærdemokrati, ikke sammenslåing som gir enda lengre vei til de politiske og administrative maktorganene, skriver Bjørnar Moxnes og Synne Høyforsslett Bjørbæk i Rødt. – For store avstander

– Hva frykter dere skal skje om Nord-Norge blir en region?

– Det blir for store avstander. Det er allerede enorme avstander i Nord-Norge. Det har noe å si når avstandene fra folkene som bor der til der beslutninger tas blir for store, sier Aasvik.

Uttalelsen

«Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har 1. mars 2017 vedtatt uttalelse om regionreformen.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd viser til Regjeringen, KrF og Venstres arbeid med regionreformen. De fire samarbeidspartiene har kunngjort at Nord-Norge blir en eller to regioner.

Arbeidsutvalget ønsker å gi følgende uttalelse:

Vesterålen regionråd mener at dagens Nordland skal bestå som en egen region.

Vesterålen regionråd forutsetter at kommunene tas med på råd dersom det forhandles om grensejusteringer.»