7. april 2015 slo kloakken opp i et hus i Andøy, og huset ble påført skader. Avløpsvannet hadde stått cirka 25 centimeter oppover veggene i kjelleren. If mener skaden skyldes feil på kommunens avløpsnett.

Peker på kommunen

– Etter de opplysninger som foreløpig foreligger, mener vi at skaden skyldes tilbakeslag fra kommunal avløpsledning. Den bakenforliggende årsaken til tilbakeslaget var tilstopping på kommunal ledning grunnet lite fall eller ujevnt fall med motfall. Forholdet skal nå ha blitt utbedret ved at en kum på ledningsstrekket har blitt løftet høyere og ledning er lagt på nytt, skriver If i et brev til Andøy kommune, og krever såkalt regress. Det vil si at If ber Andøy kommune om å betale for skaden.

Brevet ble sendt i oktober 2016.

Takst

Jarle Bergheim gjorde takst av skaden i mai 2015. Han konkluderte med at de bygningsmessige skadene ville beløpe seg til 41.200 kroner.

Han hadde da ikke tatt med arbeidet til selskapet Recover som sørget for rydding av innbo og opptørking av bygget.

Et eget dokument fra If viser at arbeidet til Recover beløp seg til 64.978 kroner inkludert merverdiavgift.

Krav

Når If sender brev 20. oktober 2016, er det totalte kravet blitt 322.992 kroner. Da har forssikringstaker fått 135.637 kroner i oppgjør.

I tillegg kommer nevnte faktura fra Recover på 64.978 og faktura fra byggefirma på 106.726 kroner.

Utgifter til takst utgjør 11.650 kroner. Forsikringstakers egenandel utgjør 4.000 kroner.

Avviser

If har flere ganger etterlyst svar fra Andøy kommune i denne saken.

4. januar svarer avdelingsingeniør Tom Schaug på kravet fra If. Det eneste man er enige om, er at kommunen har brukt lang tid på å svare. Det beklager Schaug.

Så er det slutt på enigheten.

– Når det gjelder årsak til hendelsen kan denne diskuteres, da det ikke er fremlagt bevis på at laveste sluk hos forsikringstaker har minimums høydeforskjell i henhold til Andøy kommunes tekniske bestemmelser. Som kjent skal høydeforskjell mellom topp sluk og kommunal ledning være minimum 90 cm, nettopp for å forebygge tilbakeslag ved midlertidige tilstopninger i hovedledning, skriver Schaug.

«Svimlende»

Han reagerer også på kravets størrelse.

– Vi stiller oss også svært uforstående til forskjell mellom sluttregning og takst, der en uinnredet og ubebodd kjeller etter vanninntregning utbedres for svimlende 322.992 kroner inkludert takst og opprydding, skriver Schaug og avviser helt kravet fra If.

– Med bakgrunn i brudd på Andøy kommunes tekniske bestemmelser avvises regresskravet i sin helhet, skriver Schaug.

Rente

If skadeforsikring etterlyser nå betaling fra Andøy kommune. Man viser til at man i februar la fram dokumentasjon på at overhøyde var overholdt. Man viser også til en rekke purringer i saken, og varsler krav om forsinkelsesrente.

Andøy kommune har foreløpig ikke tenkt å betale kravet. I et svar til If skadeforsikring skriver Schaug 24. mai følgende:

– Høydedifferanse mellom topp sluk – bunn kum er på 83 cm, under de foreskrevne 90 cm. Kan således ikke se at abonnenten har oppfylt de tekniske vilkår på avløpssystem og dermed at Andøy kommune kan ansvarliggjøres for skader i forbindelse med tilbakeslag i denne saken.