Det såkalte Eidesen-utvalget, som øksnesreder Rolf Guttorm Kristoffersen har vært en del av, fikk i 2015 i oppdrag å gjennomføre en grundig vurdering av det norske kvotesystemet.

Høsten 2016 overleverte de et omfattende arbeid i en NOU, med forslag til hvordan kvotesystemet bør være i fremtiden. Utvalget mener at Havressursloven og Deltakerloven skal bestå, de foreslår blant annet evigvarende fiskekvoter, utleie av kvotebeholdning i stedet for samfiske, avvikling av strukturkvoteordningen som erstattes av en ny sammenslåingsordning uten tidsbegrensing og regulering ut fra faktisk lengde på fartøy.

Les mer om forslagene her.

Eidesen-utvalgets innstilling er nå ute på høring, med frist til 28. april med å komme med uttalelser til forslaget. I Øksnes har en arbeidsgruppe bestående av Senterpartiets John Danielsen, KrFs Tore Christiansen og ordfører Karianne Bråthen (Ap) utarbeidet et forslag til høringsuttalelse på vegne av kommunen. Den skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag.

Fisken tilhører fellesskapet

I uttalelsen understreker de viktigheten av at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet. De er kritiske til flere av forslagene fra ekspertutvalget, fordi de mener det vil føre til en privatisering av fisken som ressurs. De avviser at kvoter og rettigheter skal kunne omsettes fritt som privat eiendom.

– Et kvotesystem skal regulere private næringsutøvere ut fra at eierskapet til fisken tilhører det norske folk i fellesskap. Eidesen-utvalgets forslag om å erstatte fordeling av kvoterettigheter gjennom politiske vedtaksprosesser, med fordeling gjennom privat kjøp og salg, må avvises. Kvotene er i utgangspunktet tildelt gratis fra staten, men blir med utvalgets forslag en vare en kan tjene penger på å selge. Dette forslaget innebærer et prinsipielt brudd med tanken om at fisken er en ressurs som tilhører fellesskapet, skriver øksnespolitikerne.

De er også kritiske til fjerning av det grunnleggende prinsipp om at fisken «tilligger det norske folk i fellesskap».

– En slik omlegging vil kunne utløse ikke-diskriminerings-reglene i EØS-avtalen som åpner tilgangen til norske kvoter for alle EU-borgere, heter det i uttalelsen.

– Ensidig fokus

Øksnespolitikerne skriver at fiskerilovgivningens formål blant annet er å fremme samfunnsøkonomisk lønnsomhet for sysselsetting og bosetting langs kysten. De mener utvalget har et ensidig fokus på at staten skal fremme en kostnadseffektiv flåtestruktur, og frykter at det skal føre til mer ombordfrysing av fangster og reduserte landinger av fersk fisk.

Heller enn å samle fortjenesten fra flåten på færre båter og rederier, mener de lønnsomheten kan forbedres gjennom nye fangstmetoder, bedring av kvalitet og mer effektive fartøy.

– En politikk som skaper lønnsomhet gjennom å redusere antall båter og rederier vil fremme interessen til kapitalsterke selskaper utenfor de fiskeriavhengige lokalsamfunnene i Nord-Norge. Det kan igjen bidra til at rettighetene og fiskekvotene i nord gir langt mindre samfunnsøkonomiske ringvirkninger for fiskerisamfunnene langs kysten, skriver de.

Vil ha kvotebank

Øksnespolitikerne ønsker opprettet en offentlig kvotebank, i likehet med mindretallet i Eidisen-utvalget. Hit skal utfasede strukturkvoter kanaliseres, banken skal også romme inndratte kvoter fra trålere som ikke oppfyller pliktene. Redere skal kunne leie kvoter gjennom den offentlige kvotebanken, og ikke privat av hverandre, og inntektene av dette skal komme fellesskapet til gode.

– Grunnkvoten bør tildeles gratis etter søknad og politiske beslutningsprosesser. Den bør kunne beholdes så lenge fiskeren er aktiv i yrket, men være uten muligheter for videresalg, skriver kommunen i sin uttalelse.

Arbeidsgruppen i Øksnes mener også i likhet med ekspertutvalget at det bør kreves en ressursrente gjennom kvotebanken.

– Men det er viktig at den forblir i næringen ved at den tilbakeføres til kystkommunene hvor den er skapt, og derigjennom nettopp kan prioriteres benyttet til rekrutteringsarbeid og andre tiltak som styrker fiskerinæringen, skriver arbeidsgruppen.

Andre forslag fra Øksnes:

* Vil videreføre og utvide ordningen med kvotebonus for levendefangst.

* Mener man bør vurdere å gi industrien anledning til å forvalte kvoter i et begrenset omfang – bundet til lokalsamfunnet for å sikre produksjon på land.

* Vil ikke fjerne kvotegrensen for fartøy på 21 meter.

* Vil at snurrevadfartøy over 28 meter skal henvises til fiske utenfor fire nautiske mil.