foto
Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, mener at Sortland har gode kort på hånden for å få politihovedsete for Vesterålen, Ofoten og Lofoten. (Arkivfoto) Foto: Arkivfoto

Midtre Hålogaland politidistrikt var inndelt i fire geografiske driftsenheter: Ofoten, Harstad, Vesterålen og Lofoten. I nye Nordland politidistrikt er forslaget fra politimesteren at Ofoten, Vesterålen og Lofoten utgjør én geografisk driftsenhet, med Narvik som hovedsete. Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo mener hovedsetet bør legges til Sortland.

– Selv om Narvik er foreslått som hovedsete i forslaget fra politimesteren, synes jeg det er vanskelig å se de gode argumentene for at det er den beste løsningen, sier Bjørkmo.

Kommunestyret i Sortland har gått inn for at Sortland er det beste alternativet når det gjelder lokaliseringen av GDE i en høringsuttalelse. Det har også Vesterålen regionråd. Noen av argumentene var blant annet at Sortland har den mest gunstige geografiske beliggenheten for området som skal betjenes.

Kystvakta

Videre pekes det på at de tre statlige institusjonene Kystvakta, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet og deres samarbeid med politiet, er viktige argumenter. At Sortland er knutepunkt i en bo- og arbeidsregion som er større enn Narvik/Ofoten, trekkes også fram. Sortlandsordføreren mener det fins flere gode grunner for hvorfor enheten bør være på Sortland.

– Sortland ligger geografisk midt imellom. Politiet her har god kompetanse og kan ivareta driften på en god måte. Vi kan dessuten rekruttere like godt som Narvik. Vesterålen er en stor region med 30.000 innbyggere. At vi har tre store, statlige institusjoner her, bør veie tungt i Sortlands favør, understreker hun.

Gir ikke opp

Selv om Narvik er politimesterens hovedforslag, har ikke Sortland og Bjørkmo gitt opp håpet at hovedsete ender i Blåbyen.

– Jeg mener at vi sitter med gode argumenter. Vi har flere gode kort på hånda, særlig det at vi har flere sentrale statlige institusjoner betyr nok en del, sier hun.

På spørsmål om hun blir skuffet om Narvik ender opp med å få hovedsete, svarer hun:

– Da skal vi i alle fall ha en svært god begrunnelse for hvorfor Narvik er det beste alternativet. Den begrunnelsen kan ikke jeg se foreligger per nå, slår Tove Mette Bjørkmo fast.

Større by

Geir-Ketil Hansen er varaordfører i Narvik. I likhet med Bjørkmo sitter han i en gruppe som har vært med å utrede reformen. Han er uenig med Bjørko i at Sortland er et bedre lokaliseringsalternativ enn Narvik.

– Jeg blir veldig overrasket om det ikke blir Narvik, siden det er påpekt såpass tydelig. Vi mener at Narvik er bedre dimensjonert enn Sortland for å få GDE-enheten på flere områder. Politistasjonen i Narvik er allerede godt utbygt, godt bemannet og har administrative ressurser. I Sortland vil det kreve at man bygger om lensmannskontoret eller bygger en helt ny politistasjon. Det vil være kostnadskrevende, understreker han.

Trafikknutepunkt

At Narvik er en betydelig større by og et stort trafikknutepunkt, mener Hansen også er et tungtveiende argument for å legge enheten dit.

– Narvik er Nordlands tredje største by, med 20.000 innbyggere, noe som gjør det enklere å rekruttere. Dessuten er Narvik et tungt transportknutepunkt over Bjørnfjell, som ligger opp mot en tungt trafikkert grenseovergang.

– Narvik har også et tungt kriminalitetsbilde. Det vil være unormalt om ikke hovedsete legges til Narvik. Jeg synes heller ikke det fins argumenter som forsvarer at hovedsetet legges til Vesterålen eller Lofoten, sier Hansen.

– Trenger ikke alt

Samtidig understreker Hansen at det ikke er gitt at Narvik får absolutt alle funksjonene i forbindelse med GDE-lokaliseringen.

– Det betyr ikke at alt skal samles her i Narvik. At enkelte spesialressursfunksjoner kan samles i Lofoten og Vesterålen, vil være naturlig, sier han.

I et intervju med Sortlandsavisa har regionlensmann i Vesterålen, Per Erik Hagen, tidligere uttalt at han tror Sortland vil være fullt kapabel til å ivare hovedriften.

– Det viktigste er ikke hvor ledelsen sitter, men at vi får en god polititjeneste. Men Sortland er helt klart i stand til å ivareta en slik funksjon, sa Hagen.

Mest kriminalitet i Narvik

Arbeidsgruppa internt i politiet som har levert anbefalingen til politimesteren skriver i sin rapport at de anser Sortland og Narvik som mer egnet som hovedsete enn Svolvær. De konkluderer med at det mest hensiktsmessige er å legge det til Narvik.

– Narvik er den største byen med det største befolkningsmessige tyngdepunktet i regionen. Byen har flest politioppdrag og mest kriminalitet sammenlignet med Svolvær og Sortland. Det tilsier også at vi har mest politiressurser i Narvik som kan understøtte GDE og de andretjenesteenhetene, skrives det.

– Når det gjelder infrastruktur og nærhet til de andre tjenesteenhetene anses Sortland som det beste alternativet på grunn av sin geografiske midtplassering. Avstandene vurderes likevel til å være såpass store internt i regionen at – uansett hovedsete – vil vakt og beredskap måtte håndteres innen tjenesteenhetene, og det meste av møter på driftsenhetsnivå vil måtte gjennomføres på videolink, skriver arbeidsgruppa.

– Ikke avgjort

Prosjektleder for Nye Politidistrikt og administrasjonssjef i det som tidligere var Salten politidistrikt, Jan Tore Hagnes, understreker at ingenting er avgjort når det gjelder plasseringen av hovedsetet.

– På ingen måte. Hvor hovedsetene skal ligge og hvor mange det blir i Nordland, avgjøres ikke før i februar. Nå blir det en ny runde med vurderinger og diskusjoner. Det har kommet inn mange gode innspill og Sortland er fortsatt med i vurderingen, sier Hagnes.

Før avgjørelsen om plasseringen av hovedsetet blir fattet, skal det avgjøres hvor mange tjenesteenheter det skal være i de ulike regionene og hvor de skal lokaliseres.