Magnar Svandal ønsker å bygge ei hytte i Rundholen, som ligger omtrent midt mellom Å og Nordmela på Andøya.

Området er i kommuneplanens arealdel regulert som et LNFR-området. Det står for landbruks-, natur- og friluftsområde. Planen ble vedtatt så sent som i mars 2014.

Kun for næring

Det er normalt ikke tillatt med bygging av bolig eller fritidsbolig i slike områder. Fritidsboliger kan bygges dersom det er nødvendig for næringsvirksomhet, som jordbruk, skogbruk eller reindrift.

Svandal måtte derfor søke dispensasjon fra reguleringsplanen for å få lov til å bygge hytta.

Hytta er tenkt bygget like ved en gammel fjøsmur. Svandal skriver i dispensasjonssøknaden at det ikke er naboer til tomta og at området heller ikke brukes som turområde eller til fiske og jakt.

– Hytten bygges da jeg trenger plass å være under drift- og tilsyn av eiendommen, skriver Svandal i søknaden.

Høring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og landbrukssjefen i Andøy har avgitt høringsuttalelser til søknaden.

NVE og Nordland fylkeskommune hadde ingen merknader. Det hadde derimot fylkesmannen og landbrukssjefen.

– Nettopp av hensyn til formålet og de hensyn som ligger til grunn for avklaringen i overordnet plan skal det svært mye til for at dispensasjon for hytteutbygging skal kunne gis. Fylkesmannen anmoder kommunen om å forholde seg til nylig vedtatt arealplan, skriver fylkesmannen i sin uttalelse.

Landbrukssjefen i Andøy uttaler seg i samme retning.

Avslag

Rådmannen i Andøy mener Svandal ikke har redegjort godt nok hvorfor hytta er nødvendig for drift av jordbrukseiendommen.

– I saker der statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til en dispensasjon bør det ikke dispenseres. Det skal mye til for å kunne legge til grunn at vilkårene for å dispensere er til stede i slike tilfeller, skriver rådmannen i sin saksutredningen.

Ikke inhabil

Kommunestyret i Andøy behandlet saken 3. oktober i fjor og avslo søknaden om dispensasjon i tråd med rådmannens forslag. Kommunestyret opprettholdt sitt avslag 20. februar i år. Dermed går saken automatisk til fylkesmannen.

Selv om fylkesmannen i Nordland har avgitt en høringsuttalelse som støtter kommunestyrets vedtak, er det likevel fylkesmannen i Nordland som skal behandle klagesaken.

Det er som regel kun i de tilfeller der fylkesmannen klager på et vedtak, at det oppnevnes settefylkesmann for å behandle saken.