Samferdselsdepartementet utreder et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen.

Arbeidet skjer i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima-og miljødepartementet.

Departementet skriver at mandatet for utredningen forutsetter kontakt med en rekke aktører og miljøer.

Sekretæriatet har hatt dialog og møter med mange av interessentene, og vil fortsette med dette gjennom året. Nå annonseres det mulighet for å gi innspill til utredningen og viktige aktører blir med dette orientert spesielt om fristen.

Utredningen skal være en faglig vurdering av hvilke oppgaver som kan tillegges et oljevern- og miljøsenter.

Uløste samfunnsoppgaver og behov innenfor oljevern og håndtering av marin plastforsøpling skal ligge til grunn.

Innspill må være relevante for ett eller flere av mandatpunktene:

* Mottaksstasjon for utrangerte fiskebåter og oppdrettsutstyr

* Nasjonalt senter mot marin plastforsøpling fra fiskeri og oppdrettsnæring

* Utvikling av lenseteknologi for søppelrydding kyst/hav

*Test- og øvingslokalitet i sjø for oljevernutstyr

* Kunnskap om sikkerhet (HMS) for operativt personell under aksjoner i kulde/mørke

* Miljøinformasjon under aksjoner mot akutt forurensning

*Kunnskapssenter og tiltaksbase mot marin plastforsøpling i nord

* Dokumentasjons-og kunnskapsformidlingssenter om miljø- og oljevernberedskap

Innspill bør fokusere på:

* Behov knyttet til punktene i mandatet og/eller

* Mulig framtidig samarbeid mellom et senter og kommersielle aktører og interesseorganisasjoner

Samferdselsdepartementet har satt søknadsfristen til 15, april.