Det kommer fram i vegevesenet innspill til ny reguleringsplan for Stokmarknes sentrum, den såkalte sentrumsplanen.

Få krysser gata

– For kollektivtransport (buss) er det regulert inn to busslommer i Havnegata. Når det etableres miljøgate i Markedsgata bør det anlegges stoppested for buss her. Trafikksikkerhetsmessig er det en fordel at færrest mulig krysser Havnegata for å benytte buss, skriver veivesenet i sin høringsuttalelse. Vegevesenet gir en sterk tilrådning til at reguleringsplanen endres i tråd med de signalene veimyndigheten har.

Nødvendig bredde

Etaten vil heller ikke ha parkering på skrå i miljøgata.

–Ved område BKB15 er det regulert inn et meget smalt fortau og skråparkering foran bygg. Fortau må reguleres med nødvendig bredde. I henhold til veinormalen bør kantparkering være langsgående, må rettes i plankart, skriver vegevesenet.

Statens etat for veibygging etterlyser også en egen skiltplan.

Varelevering

Veimyndighetene er også opptatt av at problemet med varelevering for butikkene i Stokmarknes sentrum må ivaretas.

–Det er ikke omtalt eller tatt med hvordan dette problemet skal løses. Det må minimum omtaler i bestemmelsen om hvordan hensynet til varelevering skal bli ivaretatt innenfor planområdet. Her må hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet vektlegges, skrive vegvesenet.