Beboerne i Vornes, Sandvikdalen og Sandvikbakken på Myre, også kalt Sentrum 5, har i årevis ventet på ny vei til området. Halvar Rasmussensvei, som i dag er eneste adkomstvei, er ikke rustet for den trafikken som er i det tettbygde området. Veien er fem meter bred og har ingen fortau. Den trafikkeres av beboere i området og er skolevei for mange barn.

I gjeldende reguleringsplan fra 1975 ble Torstein Reinholdtsens vei langs sjøen regulert som ny adkomstvei, men veiprosjektet har aldri blitt fullført. Da planarbeidet var nesten i mål i 2009 – ble det avbrutt på grunn av Kystverkets arbeid ved innseilinga til Myre havn, som man antok ville gå ut over veiprosjektet. Nå er dette ferdigstilt og politikerne har gitt beskjed om at arbeidet med ny vei igjen skal prioriteres. Det har nå blitt gjort.

Vil ha gammelveien utredet

Hovedutvalg teknisk fikk i forrige ukes møte ny detaljreguleringsplan for Sentrum 5 på bordet. Planen tar kun utgangspunkt i omlegging av veien, da det tidligere har vært konkludert både blant politikere og administrasjon at utbedring av Halvar Rasmussensvei er lite hensiktsmessig.

Dette til tross, et enstemmig hovedutvalg teknisk sendte i forrige uke planen tilbake til administrasjonen med beskjed om å også legge frem en planskisse for Halvar Rassmusensvei. Dette etter en befaring i området. De ønsker å få belyst mulighetene for å utbedre veien som er, heller enn å lage ny trasé langs sjøen.

– Jeg tror det kom som en overraskelse på administrasjonen, da jeg ikke vet om at vi har fått signaler om dette tidligere, men det er de folkevalgte som bestemmer, sier kommunalsjef teknisk Janne Kankaala til VOL.

– Vi må starte litt på nytt, og se om det er mulig å bruke den gamle traséen, sier han.

– Lite hensiktsmessig

– Hvorfor ble ikke den gamle veien med i utredninga fra starten?

– Dagens vei er for smal. Veiløsning har vært debattert før og tidligere konklusjoner har vært at det ikke lar seg gjøre å få en vei med god nok standard i dagens område. Flere har bygd nærmere veien enn de burde, og en utbedring vil vi derfor neppe få til uten å bygge på trappa til folk. Det har man sett på som lite hensiktsmessig, og derfor har det vært snakk om en omlegging av veien, og det har jeg tatt utgangspunkt i, forklarer arealplanlegger i kommunen, Line Dalene.

I planen heter det at om man følger veien meter for meter, kan det være mulig å få til en utvidelse, men utseende og funksjonaliteten vil ikke bli tilfredsstillende.

Kost-nytte

Hovedutvalget mener man likevel bør undersøke mulighetene for at veien forblir der den er. I forrige ukes møte møtte Aps Britt Mariann Olsen og leder Torgeir Lasen, Sps Glenn Stavøy og ØTLs Olav Lind. Høyres Inge Nilsen ble erklært inhabil da han har eiendom i området som kan bli berørt av en omlegging.

Leder for utvalget, Torgeir Larsen, sier til VOL at bakgrunnen for at de ønsker å se på en veiløsning der traséen allerede ligger i dag, handler om kostnader og nytteverdi.

Dersom vi kan oppnå den samme standarden på veien, med samme trafikksikkerhet og samme mulighet for gjennomgangstrafikk, til en lavere kostnad, er det noe vi har all mulig grunn til å finne ut av. Vi ønsker å få avklart om dette er teknisk mulig, sier Larsen.

– Ikke tydelig nok

– Hvorfor kommer denne bestillinga først nå når planen skulle ut til offentlig ettersyn?

Dette signalet ligger etter mitt syn i oppstartsmeldinga, men det er ikke sikkert vi har vært tydelig nok. Jeg har respekt for at de faglige vurderinger tilsier at vi ikke går videre med denne løsninga, men vi har et ansvar for at vi bruker de kommunale pengene på en optimal måte. En ny trasé langs sjøen er utfordrende. Det ligger blant annet en trafo som Vesterålskraft må fjerne. Bare det er en betydelig kostnad, sier Larsen.

Den ekstra tida og kostnaden dette medfører må vi ta med oss for å forsikre oss om at vi gjør de mest fornuftige vedtakene, sier Larsen.

Et enstemmig Hovedutvalg vedtok ifølge møteprotokollen 13. januar i fjor "Oppstart av detaljreguleringsplan Torstein Reinholdtsens vei". Dette uten endringer eller beskjed om at planen også skulle omfatte Halvar Rasmussensvei.

Ferdig til slutten av mai

Aealplanlegger Dalene håper å kunne legge frem en skisse for hvordan en utbedring av Halvar Rasmussensvei kan se ut til neste møte i hovedutvalget 24. mai.

Om hovedutvalget da går inn for Halvar Rasmussensvei som trasé – må arbeidet starte helt på nytt, og veiprosjektet kan trekke enda mer ut i tid.

– Det blir i så fall en omlegging av planen, med andre grunneiere og andre naboer, som gjør at vi må lage en helt ny plan og begynne arbeidet helt på nytt, sier Dalene.