Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner og kommuner kan søke i samråd med hverandre. Dette innebærer at både fylkeskommuner og kommuner kan være prosjekteier, men begge parter må stå som søkere.

Unntak gjøres for rene kommunale tiltak (tiltak som bare berører kommunen), der kommunen kan søke alene. Kommunen skal da orientere fylkeskommunen om søknaden.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Med veier menes for det første ulike typer veier som for eksempel bilveier, gang- og sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre infrastruktur

0knyttet til disse veiene som for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak mv., og for det tredje ulike forvaltningsoppgaver knyttet til disse tiltakene som for eksempel planlegging mv. Med bredbånd menes det støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes egen infrastruktur, og da til tiltak som har betydning for byggingen av den nye kommunen. Med andre digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvordan det vil gagne sammenslåingsprosessen. Videre må søknaden inneholde en kort plan for gjennomføring av tiltaket, summen det søkes om og en finansieringsplan. Ved tiltak der fylkeskommunen og kommunen søker sammen må det også fremgå hvem som er prosjekteier og hvordan partene skal forholde seg til hverandre i gjennomføringen av prosjektet.

Tildelingskriterier

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene opp mot målet for ordningen. Totalbevilgningen for ordningen er begrenset, så søkerne kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjektene. Om en søker har flere tiltak kan det ikke regnes med å få støtte til samtlige.

Videre må følgende kriterier være oppfylt:

  • Tiltaket må befinne seg fysisk i en kommune som har fattet vedtak om å slå seg sammen innen 1. juli 2016.

  • Tiltaket må være planlagt iverksatt innen 31.12.2018.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for ordningen er 11. april 2016. Dette innebærer at det kan søkes om midler til prosjekter i kommuner som er i prosess i kommunereformen før det er fattet lokale vedtak om at kommunene skal slå seg sammen. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet formelle vedtak lokalt om sammenslåing.

Oppfølging og kontroll

Midlene skal brukes i tråd med søknaden. Det skal gis bekreftelse av at tiltaket er iverksatt innen 31.12.2018. Det skal framlegges bekreftelse fra kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet og framlagt finansieringsplan når tiltaket er gjennomført. Ubrukte midler (midlene er ikke brukt i henhold til formålet eller utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.