Prissetting av utelatte kostnader snur regnestykket på hodet - og illustrerer at en enebase på Evenes etter alt å dømme blir langt, langt dyrere enn delt løsning.

Alt du trenger å vite: forslagene, lekkasjene, engasjementet, talljukset og standpunktene Stortinget har krav på svar

I innledninga av sitt åpne brev til statssekretær Øystein Bø skriver Tom Bjørvik blant annet:

– Det tillegger en prosjektleder i alle faser av et prosjekt å være kritisk, stille spørsmål, og verifisere at budsjettene er riktige og at alle kostnadselementer er medtatt. En prosjektleder må̊ kort og godt ha oversikt og være forberedt til å svare - når styret, eierne og utenforstående stiller spørsmål.

– Selv om du neppe pleier å̊ titulere deg selv som prosjektleder så har jeg lagt merke til at det er du som i media har besvart og kommentert forhold rundt i Langtidsplanens (LTP) innhold. Det gir meg grunn til å tro at mine antakelser om din rolle i prosessen er korrekt, uavhengig av tittel.

– Jeg velger derfor å sende dette brev til deg, for å sikre at dette innspill blir vurdert på høyeste hold, og at endringer blir iverksatt.

– I motsatt fall er det min bestemte oppfatning at Stortingets vil kommet til å fatte vedtak på̊ fullstendig feil grunnlag, skriver Bjørvik.

– Derfor støtter vi delt løsning mellom Andøy og Evenes Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter er tungt til stede. Store uteglemte poster

Bjørvik skriver videre at regjeringens begrunnelse i LTP’en for å foreslå enebase Evenes er at hevdes å være det billigste alternativet både investeringsmessig og sett i forhold til akkumulerte driftskostnader de påfølgende 30 år.

– Ditt departement har dessverre vært svært restriktiv i forhold til å gi ut underlag for de presenterte kostnadene, så  de fleste av postene er for oss utenforstående vanskelig eller umulig å verifisere eller vurdere. De presenterte poster er heller ikke mitt hovedankepunkt i dette brev.

– Som prosjektleder er det min erfaring at de største utfordringer ikke er relatert til postene som er med i budsjettet, men derimot til postene som er uteglemt.

– Jeg har derfor sett nærmere på de presenterte kostnadsoppsett spesielt med dette utgangspunkt.

Jeg legger til grunn at når Stortinget skal stemme blant de ulike alternativer så skal alle kostnader som alternativene påfører Norge medtas i kostnadsoppsettene. Om kostnaden sorterer under Forsvaret eller andre «avdelinger» er irrelevant så lenge kostnadene til syvende og sist skal dekkes av den norske stat. – Kostnadsposter som vil gjelde for samtlige alternativ kan utelates men det forutsetter at slike unntak beskrives uttrykkelig, og at det gis et kostnadsanslag for de utelatte postene.

– Stortinget skal under enhver omstendighet vite hva de sier ja eller nei til.

– Dette innebærer blant annet at man for enebasealternativene medtar investeringskostnader for den aktuelle basen det satses på, men også alle kostnader relatert til avvikling av basen som legges ned, påpeker Bjørvik i brevet.

Saneringskostnaden er utelatt

Nettopp kostnadsbildet knyttet til sanering av Andøya flystasjon ved en nedleggelse, er noe Bjørvik trekker frem som et sentralt element.

– For posten Opprydding på Andøya fremkommer det at dette kun gjelder opprydding i grunnen, altså forurensning.

– Det er selvfølgelig utelukket at Forsvaret skal legge ned Andøya Flystasjon uten å sanere hele stasjonen med unntak av de anlegg og rullebaner som den sivile flytrafikken i ettertid skal anvende.

En total sanering av Andøya Flystasjon må derfor relateres til alle anlegg, bygninger og flater som ikke skal anvendes av Avinor for sivil luftfart, herunder sanering av tankanlegg i fjell med tilhørende rørledninger.

– Da jeg avtjente militærtjeneste lærte jeg at man aldri forlater noe slik at fienden kan anvende det positivt. Jeg kan aldri forestille meg at FD tenker å legge igjen Andøya Flystasjon som en mulig fremskutt base for en potensiell fiende.

– Saneringsjobben er en svært omfattende jobb hvor kostnaden uten en nærmere vurdering er vanskelig å anslå, men min vurdering er at dette i hvert fall ikke koster mindre enn PwC sitt anslag for forlenging av 1.000 meter Tverrvindbane, skriver Bjørvik - som ved å anvende Forsvarets egne tall anslår dette til å koste cirka 3 milliarder kroner.

Snur tallene på hodet

Bjørvik påpeker store mangler ved kostnadene for støydempende tiltak ved Evenes Lufthavn, og mener kravene til NATO-standard gjør at det vil være behov for investering i ny rullebane for å drifte i henhold til FDs planer på Evenes.

– Evenes Flystasjon oppfyller hverken Nato-krav eller norske forskriftskrav til sikkerhetsavstand mellom rullebane og taksebane og sikkerhetsavstand fra taksebane til omkringliggende bygg og anlegg. På Evenes innebærer bruksprosedyrene med dagens banesystem restriksjoner som gir begrenset bruk av taksebanen samtidig som rullebanen benyttes.

– Det er grunn til å tro at MPA på Evenes, i tillegg til QRA, dramatisk vil fremskynde tidspunktet for når banesystemet ikke lengre kan driftes forsvarlig med disse restriksjonene og etablering av nytt banesystem blir nødvendig, skriver Bjørvik - som har anvendt Forsvarsdepartemenetets egne tall i LTP-en for å tallfeste kostnadene.

Det har gang på gang vært påpekt at kostnadene relatert til forlenging av Tverrvindbanen på Andøya umulig kan være korrekte - uten at departementet har valgt å kommentere det.

– Jeg antar derfor at departementet ikke har endret oppfatning og at det derfor er naturlig å legge til grunn FDs stipulerte enhetskostnader for forlengelse av tverrvindbanen på Andøya ved vurdering av kostnadene, skriver Bjørvik. Da blir kostnaden for dette punktet alene svimlende 13.44 milliarder kroner…!

En rekke andre utelatte kostnader av betydning kommer i tillegg.