Øksnes har fått henvendelser fra private utbyggere som ønsker å kjøpe kommunale boligtomter på Myre i Elvelundområdet. Dette er et sentrumsnært område som ligger mellom Lyngveien og Langryggveien.

– Henvendelsen om privat utbygging gjelder området nedenfor omsorgsboligene, nedover myra. Vi ser at vi er nødt til å tenke langsiktig og ha et perspektiv. Vi vi ha behov for å bygge andre boliger for helseformål slik at vi anbefaler at man reserverer området. Det ligger nært både lege og akuttfunksjoner og den basen vi ønsker å bygge, sier rådmann Elise Gustavsen om hvorfor man ønsker å reservere området og ikke selge det ut til privat ombygging.

Helsehus og omsorgsboliger

– Vi er i gang med å revidere omsorgsmeldinga, der vil vi se på helheten og få et perspektiv på hvordan vi ser for oss drifta i omsorgssektoren i framtida.  I planen vil det ligge hva vi har bruk for av eventuelt omsorgsboliger. Og vi vil begynne å planlegge i forhold til helsehus, det er noe vi må se på og også begynne å planlegge, sier helsesjef Elin Wilsgård.

– Vi vil antagelig trenge areal, i forbindelse med de utfordringene som kommer fram i planene. Og vi vil holde av det området, sier hun.

Jørn Martinussen (Uavh.) peker på at det er viktig å komme med ei avklaring når der er private interessenter.

– I budsjettet vedtok vi å sette av 1 million kroner til prosjekt helsehus. Og dette settes inn til høsten, nå når vi har fått en helse- og omsorgssjef på plass skulle jeg ønske at vi prioriterer helse og et helsehus, sier han.

Ønsker å forsere prosjektet

Martinussen mener det er et viktig prosjekt av mange årsaker, også med hensyn til økonomi. Han peker på at når man snakker økonomi i kommunene handler det ofte om de kortsiktige utfordringer, hva drifta tåler det enkelte år, noe som fører til at man tidvis gjør underoptimale beslutninger.  Og at et helsehus med 20 års levetid, da kan man regne på lønnsomhet på en helt annen måte ut fra et langsiktig perspektiv.

– I stedet for at vi skal gjøre så mange ad hoc-løsninger tror jeg det er viktig at vi samler oss om prosjektet. Helsehus kan gi synergier, knyttet til folkets hus, bibliotek, offentlig tannlege, folkehelse, terapibasseng. Dette vil koste noe, men tidvis må man investere for å drifte billigere. Her kan det være fornuftig å investere for å få en god totaløkonomi, sier Martinussen.

– Ett innspill i økonomiplan kan være å forsere prosjektet helsehus. Jeg tror dette er viktig, sier han.

Husbanken positiv til tankegangen

Rådmann Elise Gustavsen orienterte om at Husbanken har vært svært positive rundt det Øksnes kommune har tenkt for området.

– De var veldig positive i forhold til tankegangen med små hus med rullatoravstand til lege og butikk, sier hun.

I formannskapet var man omforent rundt det at der er mange ting som taler til fordel for dette området, og å komme videre med prosjektet.

– Er det et ønske om omregulering i forhold til dette området? Slik jeg ser det er det regulert til bolighus, ikke til offentlige formål, spurte John Danielsen (Sp)

Ei skisse ble vist med tanker som er gjort rundt utbygging i området.

– For eldre å kunne bo slik med kort vei til butikk, det er flott, mener Jørn Martinussen.