Fredag stilte økonomisjef Tommy Løveng Hansen til nettmøte på VOL om innføring av mer eiendomsskatt i Hadsel kommune. Avgjørelsen om å øke skatten ble tatt av politikerne, på bakgrunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Fra politisk hold, nærmere bestemt ordfører Kjell-Børge Freiberg er det understreket at rådmannen og hans stab er budbringere om eiendomsskatt. Økonomisjef Løveng Hansen er med andre ord slett ikke den som har innført skatten.

Se spørsmål og svar lengre ned i teksten.

-Jeg svarer på alle spørsmål, både konkrete og prinsipielle. Jeg kan forklare beregningsmetoden og hva som er lov. Jeg har også registrert at det stilles spørsmål på sosial medier om hvorfor Sortland og Hadsel har ulik eiendomsskatt. Jeg kan svare på spørsmål om det også,  sier Løveng Hansen.

Han antar at det vil komme spørsmål om hvorfor bygg som tilsynelatende er like, får ulikt takstgrunnlag.

  • Dette er egentlig skattemyndighetenes område, men jeg skal også forsøke å gi et svar på disse spørsmålene, lover Løveng Hansen.

På et område signaliserer han at han vil være tilbakeholden.

  • Politiske spørsmål vil jeg være varsom med, de må adresseres andre steder, sier økonomisjefen.

Da er nettmøtet avsluttet. Spørsmål og svar kan du lese nedenfor.

Nettmøte med Tommy Løveng Hansen

Spørsmål:

Hei! Jeg lurer på hvordan ligningsverdien på huset vårt plutselig i denne beregning er tre-fire ganger mer enn ligningsverdien i selvangivelsen..? Mvh Silvia

Svar:

Hei. Skal prøve å ikke forvirre ytterligere, for dette er dessverre ikke helt enkelt. Når Skatteetaten har beregnet din likningsverdi, tar de utgangspunkt i en verdi som de har beregnet for din bolig (formuesverdi). Dersom dette er din primærbolig (der du bor), bruker Skatteetaten 25 % av den verdien i din selvangivelse for 2013. Vi bruker 80 prosent av formuesverdien som grunnlag for eiendomsskatten i Hadsel kommune. Derfor stemmer det ganske bra at verdien vi har brukt er 3-4 ganger høyere enn likningsverdien.

Tommy

Spørsmål:

Hei. Som jeg forstår det beregnes eiendomsskatten ut fra atall m2 boareal. Eg lurer da på hvorfor vi lignes med 136 m2 boareal når takstpapirene fra da i kjøpte huset i 2012 oppgir 116m2.

Mvh

Ann Harberg

Seljeveien1

8445 Melbu

Svar:

Hei. Det er riktig at eiendomsskatten beregnes ut fra antall m2. Jeg antar at du har likningstakst og det innebærer at huseier har rapportert inn 136 m2 til Skattemyndighetene. Dette kan du selv sjekke på selvangivelsen (på side 2) for 2013. Dersom dette ikke er riktig, må du få dette korrigert. Det gjøres enklest via Skatteetatens hjemmesider.

Tommy

Spørsmål:

Har en fritidseiendom i Hadsel som eiendomsskatt skal betales for. Men hvordan i all verden har dere kommet frem til et takstgrunnlag som er 2,5 ganger høyere enn verdivurdering som tidligere er blitt gjort (november 2013) av autorisert takstmann? Og her er det snakk om million-beløp.......litt grovt eller? I tillegg skal en skattes for 2 skattetyper, næring- og fritidseiendom. Hvordan kan dette forklares, da der ikke har vært drevet noe næring på eiendommen siden tidlig på 1950-60-tallet?

Hvem har taksert fritidseiendommene, og har de virkelig vært fysisk på plassen der hvor eiendommen står? Hvorfor får jeg ikke en tilbakemelding på at henvendelse er mottatt når jeg sender inn klage på eiendomsskatten per e-post? Hvor raskt blir klagene på eiendomsskatten behandlet?

Ha en fortsatt fin dag.

Stein Johnny Olsen

Svar:

Hei. Det er markedsverdi som skal legges til grunn for takseringen, eller «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal» som det heter i loven. Det synes åpenbart at noe er feil i ditt tilfelle, så du bør sende inn en enkel klage på fritidseiendommen.

Jeg antar at du har to bygninger, og at den andre er taksert som næringseiendom. Det innebærer at den bygningen ligger i det nasjonale eiendomsregisteret, under kategorien næring. Det har ikke betydning om det drives næring der, det er hva bygningen er registrert som vi går ut i fra. Det må derfor eventuelt søkes bruksendring før vi kan endre skattetype på eiendommen. Vi behandler klagene så raskt vi kan, hittil har vi dessverre bare rukket å svare på telefoner og andre henvendelser fra publikum.

Tommy

Spørsmål:

Skal gårdsbruk med driveplikt betale eiendomsskatt?

mvh Ingrid Larssen

Svar:

Hei. Landbruk er i utgangspunktet fritatt fra eiendomsskatt, men bolighuset på eiendommen skal ha eiendomsskatt, med tillegg av et mål tomt og eventuell garasje. Dersom det er konsesjonsplikt på eiendommen skal verdien reduseres med 20 prosent.

Tommy

Spørsmål:

Kommunestyre har vedtatt å bruke skatteetatens boligverdier (formuesgrunnlaget) som grunnbeløp for utregningen av eiendomsskatten. Formuesgrunnlaget fremgår av selvangivelsen 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom. Og fremkommer her som formue.

1. Når og i hvilket kommunestyremøte er dette endret fra formuesgrunnlaget til eiendommens omsetningsverdi? På skatteetatens sider er der en boligkalkulator. Når denne benyttes og p-areal som er oppgitt til skatteetaten legges inn, så fremkommer det en omsetningstaks som er langt lavere enn den HK har kommet frem til.

2. Hvor er det feil? I HK sin kalkulator eller skatteetatens kalkulator? Ved en gjennomganga av listene for bolig og fritidsbolig. Så fremkommer det at samme gnr-bnr er oppført på begge listene. Dvs. at samme bolig er utlignet med eiendomsskatt både som bolig og fritidsbolig.

3. Er ikke dette en ulovlig dobbelbesskattning? Det registreres også at det blir gjort en forskjellsbehandling beregningen. Eiendommer som ikke får utregnet eiendomsskatt ett 80 % og som er unntatt bunnfradraget. Har ikke alle eiendommer i HK uansett beskaffenhet rett til de samme fradrag? Dersom HK har giort beregningsfeil i sin beregning av eiendomsskatten, feil som ikke vedkommer skatteetaten.

4. Er en eier da utelukket fra å klage? Grunn til dette spørsmålet er at HK viser til skatteetaten om beregningene er feil. Som om at HK er ufeilbar i sine beregninger.

Per Bruun

Svar:

Hei. Jeg er ikke sikker på hva du mener i spørsmål 1. Det er Eigedomsskattelova som bestemmer at det er omsetningsverdi som skal legges til grunn. For noen år siden kom det en forenkling som ga kommunene muligheten til å bruke Skatteetatens boligverdier som grunnlag. For de eiendommer som Skatteetaten ikke har fastsatt noen verdi, er det omsetningsverdi som gjelder.

I boligkalkulatoren fremkommer det en likningsverdi, som er 25 % av det du kaller «omsetningstakst», eller en boligverdi. Det er denne boligverdien vi har fått fra Skatteetaten. Hadsel kommune bruker 80 % av denne som grunnlag for eiendomsskatt.

Samme bolig skal selvfølgelig ikke skattlegges to ganger. Det kan imidlertid hende at det dreier seg om et gnr-bnr har flere bygninger, og at noen av disse har likningstakst, mens andre er taksert av Hadsel kommune. Om noen er i tvil om de kan ha fått dobbelskatt, må de kontakte oss.

Det er kun verdier fra Skatteetaten som reduseres til 80 % før vi beregner eiendomsskatt, ikke de som kommunen selv har taksert. Dette er likt for alle. Alle selvstendige boenheter skal ha bunnfradrag. Vi har mottatt noen henvendelser om at enkelte ikke har fått bunnfradrag, og vi vil selvsagt rette disse.

Til de eiendommer hvor Skatteetaten har fastsatt verdien, har Hadsel kommune henvist eierne videre til Skatteetaten om verdien er feil. Om de samme eierne har spørsmål om bunnfradrag skal det klages til kommunen. Dette håper vi er godt forklart i følgeskrivet samt på våre nettsider. Om verdi og bunnfradrag er korrekt, gjenstår bare å regne ut skatten ved å gange summen med 4,5 promille. Innbyggere som har eiendommer som vi har taksert har mottatt et annet brev hvor det fremkommer at alle henvendelser skal gå til Hadsel kommune. Klageretten er hjemlet i Eigedomsskattelova.

Jeg kan til slutt tillegge at vi er klar over at vi ikke er ufeilbare i våre beregninger, og setter pris på at vi med innbyggernes hjelp får korrigert alle mulige feil som kan ha oppstått.

Tommy

Spørsmål:

Skal rene tomter uten hus eller bygning, strøm eller vann også beskattes? I så fall, hvordan beregnes skatten?

Ulf Ruud Larsen

Svar:

Hei. Ja, ubebygde tomter i regulerte utbyggingsområder får også eiendomsskatt. De verdsettes til 50,- pr m2.

Et mål tomt vil dermed verdsettes til 50.000,- kroner som får 4,5 promille, dvs drøyt 200 kroner i eiendomsskatt.

Tommy

Spørsmål:

Hei. Har et par spørsmål ifm eiendomskatten i Hadsel.

Spørsmål1: koffør e det nån husstanda som har fått utregna eiendomskatt ut fra tomtestørrelse, totalt husareal, garasjeareal og uteboder etc, mens de fleste andre får utregnet fra boligverdi basert på ligningsverdi!? (altså P-rom bolig) dettan gjer jo mangedobling av eiendomskatten! Jmf skatteetaten sine retningslinje, e det ligningsverdi som skal ligg til grunn for boligverdi.

Dettan gir utslag i at to naboa, med samme husmasse og byggeår, blir skatta med 180 % forskjell i vårt tilfelle! Her må det være likt for alle!

Spørsmål 2: jmf paragraf 13 i eiendomskatteloven står det at det ikke kan skattelegges hardere en 2 promille første året en husstand skattelegges. Har hørt via andre at det har blitt besvart fra kommunen at de har lov å kreve 4,5 promille, siden Hadsel kommune har hadt eiendomskatt i mange år på 2,5 promille....javel, men hva med de husstander som ikke har hadt eiendomskatt og får 4,5 promille over natta? Er jo akkurat det paragraf 13 tar hensyn til, slik at en hustand ikke skal oppleve å gå fra 0 til 4,5 promille over natta, men via trinning fra 2 promille og oppover, år for år...Vil gjerne ha referanse til lovbokstav hvor dette hjemles...her kan ikke kommunen skjære alle over en kam!

Med hilsen Tommy Torp

Svar:

Hei. Skatteetaten har tatt med alle bygninger som er registrert på gårds- og bruksnummeret i sin vurdering av verdigrunnlaget, i hvert fall er alle bygningsnummer oppgitt på listen vi har mottatt derfra. Imidlertid har kommunen ikke innsyn i selve beregningen til Skatteetaten, så vi aner ikke hvordan boligene er verdsatt annet enn den generelle informasjonen på Skatteetaten.no.

Eiendommer som ikke står på listen har vi taksert. Det er viktig å huske at vår taksering skal stå i 10 år uten prisregulering, mens ligningsverdien fastsettes årlig etter tall fra SSB (og trolig vil stige hvert år fremover). Det er paragraf 13 som også sier at en utvidelse av sonene som skal ha eiendomsskatt ikke er til hinder for at samme sats som før utvidelsen. Det er tydeligere forklart på finansdepartementets side fra innføringen av ordningen: http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-2006/Artikler/Eiendomsskatt/

Tommy

Spørsmål:

Hvem, hvor, hvordan skal jeg klage. Hvis jeg vil få huset taksert som jeg mener i vårt tilfelle ville havnet med en lavere takst, må jeg ordne dette selv eller få skatteetaten til å ordne dette?

Tommy Olsen

Svar:

Hei. Du får se på brevet du har fått hvem som har taksert eiendommen din. Om du har en takst som Skatteetaten har fastsatt, må du klage dit. Se her hva og hvordan: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-eiendomsskatt/

Om opplysningene du har oppgitt er riktige, men mener at verdien fortsatt er for høy kan du likevel klage dit. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi. Det siste kan være en tilsvarende bolig solgt i nærheten. Er det kommunen som har taksert boligen din, klager du enklest med en epost til eiendomsskatt@hadsel.kommune.no

Tommy

Spørsmål (og langt innlegg):

Først vil jeg vise til leserinnlegget fra Anita og Kjell Higraff som på en utmerket måte, har klart og uttrykke det mange innbyggere i Hadsel er opptatt av. Både fra kommunestyrets medlemmer og kommunens administrasjon, har det vært opplyst at eiendomsskatten i sentral-Hadsel, skulle endres fra 7 til 4,5 promille. Boligeiere skulle dessuten få ett Bunnfradrag på kr 100.000. Vi som har betalt eiendomsskatt tidligere, skulle da forvente at eiendomsskatten ble lavere enn før. Logisk tankegang.

I stedet viser kommunens beregningsskjema, at flere innbyggere må betale flere ganger mer enn før! (jeg må betale mer enn tre ganger så mye). Ikke bare opplever jeg en formidabel økning, men en urettferdig forskjellsbehandling - når større hus og med en langt høyere standard i naboskapet - må betale hundrevis av kroner mindre. Administrasjonen bør være så ærlige, at de forklarer dette på en folkelig måte. (at de heretter vil nytte et høyere grunnlag enn tidligere - ligningstaksten.

Fine formuleringer blir oppfattet som bortforklaringer. Husk at flere enn kommunens administrasjon, har bra regneferdighet og årevis erfaring i bruk av regnemaskin/kalkulator. Politikerne fra flere partier, har ansvar for kommunestyrets vedtak om eiendomsskatten. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger i opposisjon, tatt til orde for mer eiendomsskatt! Fra AP har det i klar tekst, sagt at posisjonen ikke hadde utnyttet mulighetene for å øke inntektene til kommunen.

Nå har de fått det som de vil! Også de andre partiene har stemt for denne eiendomsskatten. I VA har både Linda Vibe (H) og Anette Davidsen(AP) uttalt seg! Det brukes ord som solidaritet når promillesatsen endres til 4,5 promille og det “gis” bunnfradrag på 100 000. Når “virkeligheten” møter politikerne - for jeg går ut fra at de har fått med seg  at vi er Mange som får flerdoblet eiendomsskatten - lurer jeg virkelig på om de har prøvd å sette opp et regnestykke for de rakte hånde i været. Har politikerne egentlig forstått hva de stemte for? Vi er mange som har mistet tillitten i hele kommunestyret!

Randi Luth

Rypeveien 14

Svar:

Hei. Innlegget er vel i hovedsak adressert til kommunestyret, men jeg kan benytte anledningen til å bidra med noen faktaopplysninger.

Verdi på bolig / ligningsverdi

Kommunestyret i Hadsel har i flere runder behandlet spørsmålet om eiendomsskatt i kommunen. Allerede i desember 2013 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Det ble samtidig vedtatt at alle eiendommer skulle få ny takst, og at man skulle bruke skatteetatens formuesgrunnlag for nye takster. Forrige gang Hadsel kommune takserte eiendommene var på slutten av 80-tallet, og det har over år bygget seg opp en ubalanse i hvor mye de enkelte eiendommene var verdt. Det oppfattes derfor som riktig å benytte anledningen til å få korrigert dette. Skatteetatens opplysninger skal i utgangspunktet sikre likebehandling og rettferdighet når verdien skal fastsettes.

Økning i eiendomsskatt

Kommunestyrets budsjettvedtak sier at inntektene fra eiendomsskatt skal øke fra 8 millioner til 24 millioner kroner fra 2014 til 2015. Tidligere var i underkant av 3000 eiendommer som betalte eiendomsskatt i Hadsel kommune. Nå er det i overkant av 4.500 eiendommer som skal være med å bidra. Beregninger viser at hver husstand i snitt vil få en eiendomsskatt på i underkant av 4.000 kroner. Kommunestyret har de senere år vedtatt 7 promille og et bunnfradrag på 30.000 kroner. Senest i februar i 2015 vedtok kommunestyret å sette ned promillesatsen for boligeiendommer til 4,5 og å øke bunnfradraget til 100.000 kroner. Dette gjorde de da de fikk innsyn i hvor mye verdiene på boligmassen hadde økt etter ny taksering.

Fra administrasjonens side må jeg beklage om vi har bidratt til at det har blitt skapt en forståelse av at de fleste skulle få lavere eiendomsskatt enn tidligere. Mitt ståsted har, og er, at jeg skal gjøre det kommunestyret vedtar. Det viktigste for oss nå, er å sørge for at grunnlaget blir riktig, og at boligeierne behandles likt og rettferdig.

Tommy

Spørsmål:

Hei. Konsesjonspliktige eiendommer har ikke samme salgsverdi da bygg står på landbrukseiendom. Ser at andre kommuner har løst dette med å redusere verdien på disse for å ta høyde for at slike ikke kan selges til markedsverdi ,hvordan har Hadsel kommune tatt høyde for dette på disse boligene.

Rolf Bjørneberg

Svar:

Hei. Det er riktig at konsesjonspliktige eiendommer kan ha lavere salgsverdi, og Hadsel kommune har vedtatt at verdien skal reduseres med 20 prosent på slike eiendommer.

Tommy

Spørsmål:

Har mottat krav på eiendomsskatt på eiendom som tilhører en annen person? Har forsøkt å få dette slettet,men får beskjed om at det ikke lar seg gjøre og at dette skal betales først.Dette gjelder en eiendom som  rette eier har mottatt krav på.Hvor er kvalitetssikringen i Kommunen når slike feil oppstår?Jeg har mottatt krav på min egen eiendom og forstår at man må sende inn klage dersom dette ikke stemmer,men når jeg får krav på bolig som er eid av andre stiller jeg meg uforstående til at dette skal være umulig å slette. Jeg ser på dette som en alvorlig feil fra Kommunens side og ber om at dette blir fjernet straks. Har tidligere sendt mail til kommunen ang.dette uten noe tilbakemelding.Eiendommen dette gjelder er 66/56-57 . Det står bare et hus på denne eiendommen som eier også har mottatt krav på. Synes Tommy Løveng Hansen dette er en grei måte å kreve inn skatt på når slike graverende feil oppstår, og hvilken kvalitetssikkring ligger i bunnen?

Hilsen Thor Johnsen

Svar:

Hei. Det er eieren av eiendommen som skal ha regningen. Nå oppgir du to bruksnummer i henvendelsen, og det betyr to eiendommer. Vi har sendt ut informasjon til den som er registrert som eier av eiendommene. I noen tilfeller er det flere eiere, og da er det vanlig at en av dem får kravet – vanligvis den med høyest eierandel. Om det er feil, bør du klage til kommunen. Endelig krav fra kommunen fremkommer jo etter at klagebehandling er gjennomført!

Tommy

Spørsmål:

Hei. Har fått eiendomskatt på to hytter som står på min eiendom. Den ene hytten tillhører folk som bor på Leknes, den andre tillhører min sønn  Er det jeg som skal betale eiendomskatt for disse?

hilsen Tor Hansen

Svar:

Hei. Ja, dette er en eiendomsskatt, og det er eier av eiendommen som får kravet. For at du skal unngå å få kravet kan du fradele tomten på hytten.

Tommy

Spørsmål:

Hvor kommer takst pr. kvadratmeter på kr 18.000 fra? Hvorfor får ikke fritidsboliger sonefradrag? Han sier at tilsynelatende like bygg får forskjellige takstgrunnlag og henviser i dene forbindelse til skatteetaten. Dette stemmer ikke da det finnes eksempler på at kommunens egne folk har taksert like bygg til forskjellige grunnlag. Til slutt – Hvor er logikken når et bygg i utkanten får større verdigrunnlag enn et bygg i sentrum av Stokmarknes, Melbu ?? Salgsverdi/markedsverdi???

Hilsen

Svein-Harald Jakobsen

Svar:

Hei. 18.000 kroner pr kvm er utgangspunktet som sakkyndig nemnd i Hadsel kommune har satt som verdi på boliger og fritidseiendommer. Så har man laget noen kriterier som reduserer verdien, blant annet alder på bygget og hvor i kommunen eiendommen ligger. I praksis betyr det at en ny bolig i Stokmarknes sentrum er verdsatt til 18.000,- pr kvm. Dersom en lik bolig ligger på Hinnøya ganges prisen med 0,6 = 10.800,- pr kvm.

Dersom boligen er bygget før 1970 ganges prisen med 0,7.

Sakkyndig nemnd har også vedtatt at fritidsboliger skal verdsettes likt, uavhengig av hvor de ligger i kommunen. Derfor er det ikke sonefradrag for disse. I utgangspunktet tror vi at vi har en modell som sikrer likebehandling og rettferdighet, slik at f.eks like bygg skal få samme verdi. Dersom det er feil i grunnlaget vårt, ønsker vi at det blir rettet opp. Vi skal behandle alle klager grundig slik at grunnlaget for eiendomsskatt blir korrekt.

Tommy

Spørsmål:

Jeg har følgende spørsmål vedrørende eiendomsskatten som er innført over hele Hadsel kommune:

1. I Eiendomsskatteloven § 8 1-C 2. ledd står det at skattegrunnlaget for boliger skal multipliseres med 0,8 (jf. Skatteloven § 4-10 2. ledd). På vår bolig er skattegrunnlaget multiplisert med 0,9. Ser at dette er et sonefradrag, noe som jeg antar er pga landlig beliggenhet. Dette bør vel igjen justeres med 0,8 som er fastsatt i skatteloven § 4-10 (2. ledd)? Er overrasket over at sonefradraget ikke er lavere da vi ikke har samme tilbud om i sentrumsområdene m.m.

2. Avgjørelsen som kommunen har tatt vedrørende å sette eiendomskatten ut fra takst (formuesgrunnlag) rammer enkelte særlig hardt. Jeg har observert at det er stor forskjell på takstgrunnlagene rundt i kommunen, selv på nye hus som til og med er større i areal og hvor takst vil være likt vårt (om så høyere). Dette føles urimelig. Det kan være rimelig å tro at dersom alle takster var fullstendig oppdaterte så hadde det blitt enda større motstand mot innføringen av eiendomsskatten slik den har blitt gjort i dag.

I etableringsfasen er det hardt nok med lån og avdrag, samt at man har betalt i dyre dommer for å få lov å bygge i utgangspunktet. Å forsvare et hopp fra 0 kr til 11 084 kr gjør at forståelsen for innføring av eiendomsskatt IKKE blir ønsket velkommen av undertegnede. Dette kom som et sjokk!! De utregningene som ble gitt som eksempler da det ble snakk om innføring av eiendomsskatten i hele kommunen er langt unna det brevet vi fikk i posten.

Det første som slår meg er hvordan kommunen med denne eiendomsskatten skal kunne fremme bygging og ønsket om å fornye boliger i frykt for høyere takst som gjør at man straffes ekstra hardt? Vil dette fremme tilbakeflytting eller fraflytting? De to siste spørsmålene kan gjerne tas videre. Ønsket om å flytte fra kommunen er stort hos undertegnede på tross av trivsel....

3. Har tatt en sjekk på flere kommuner både i nord og i sør og ser at bunnfradraget er høyere flere steder (100.000 er lite i forhold!!) i tillegg til at promillesatsen er lavere. Har dere i det hele tatt vurdert hvor hardt dette vil ramme mange familier? Vi bor i en vakker kommune men jeg stiller meg et spørsmål om slagordet "fløtt heim - et hav av muligheter" klinger like godt nå. Dersom dette er fremtidens ønske, så bør det også tilrettelegge for dette. Til ettertanke!

Jeg ser at politiske spørsmål ikke vil bli særlig besvart, ønsker at de spørsmålene som ikke blir besvart videresendes til rette personer da jeg har lagt igjen beskjed på kommunen uten å få tilbakemelding.

Hilsen irritert eier av nytt hus "på landet"

Kathrine Solvoll

Svar:

Hei. Dersom du har sonefradrag, betyr det at vi har taksert eiendommen din, ikke Skatteetaten. Skatteetaten har i sine verdier bakt inn beliggenheten. Vi har ikke justert verdien vår med 0,8. Ditt innlegg videre går egentlig på skattetrykket, og det er som du selv påpeker kommunestyret som må svare for.

Tommy

Spørsmål:

På landbrukseiendommene,hvordan kommer 20 prosent reduksjon fram i dokumentene som er tilsendt? 20 prosent er ikke en realistisk da markedet ikke er villig til å betale i nærheten det samme, og hvor har dere 20 prosent fra? Ser at andre kommuner har satt reduksjonen til 50 prosent?

Rolf Bjørneberg

Svar:

Hei. Det er lovens paragraf som bestemmer at det er markedsverdien som skal legges til grunn. Når vi reduserer verdien med 20 prosent, er det en praktisk tilnærming til å finne riktig verdi. Dersom du mener vi har taksert eiendommen til over markedsverdi, kan du klage. Om du kan dokumentere lavere pris enn vi har taksert, har du en god sak.

Tommy

Spørsmål:

Hei. er fult klar over at vi må bidra til det store sluket Hadsel kommune men syns du det er greit at vi skal stå for hele kalase. Syns at hele beregningen er urettferdig og ikke gjennomførbart. Enslige gamle og enslige foreldre får virkelig blø. Vi som ikke bor utfor bygrensa har betalt i mange år, er det da ikke nok og føye til resten av kommunen?

Aina Hansen

Svar:

Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten skal utvides til hele kommunen. De har også vedtatt at inntektene totalt fra eiendomsskatt skal økes. Det medfører at det ble en økning også på de som hadde eiendomsskatt tidligere.

Tommy

Spørsmål:

Hei. Bor på en "uavklart" eiendom, der vi i mange år har bedt kommunen om å komme å ferdigstille oppmålingen. Dette har ikke blitt gjort,til tross for stadige påminnelser til dem på teknisk. Har også et tilleggsareal som vi ønsker å tinglyse.. skjer jo ingen verdens ting.. å nå skal man betale mere..enda man ikke vet hva man har. Å så syns jeg papirene som kom om boligen ikke er tilstrekkelig informerende.. står faktisk mere på papirene om hytta, enn det gjør i papirene om boligen vår.

Hvorfor skal boligeierene betale for dårlig planlegging fra kommunens side? Er jo politikerene i Hadsel kommune som har skakkkjørt økonomien,å nå vil straffe oss som eier bolig for å tjene inn "det tapte". Hadsel-et hav av muligheter, er blitt til Hadsel-et hav av utgifter. Hvorfor ikke i første omgang la dem som ikke har betalt eiendomsskatt begynne å betale..før dem som har betalt i alle år å nå må betale dobbelt opp. Blir ikke mye tilflytting av sånt.. Syns kommunen burde tenke mere langsiktig

Trine Jakobsen

Svar:

Hei. Vi har dessverre en del uavklarte eiendommer i kommunen, men nå er en god anledning til å få ordnet opp i dette. Antakelig har du likningstakst på boligen din, da står det kun den verdien som Skatteetaten har fastsatt. Resten av opplysningene står i din selvangivelse. Fritidsboligen har vi taksert, og da fremkommer de opplysninger vi har lagt til grunn for verdsettelsen.

Kommunestyret har funnet det riktig at eiendomsskatten skal betales av alle i kommunen. Det har også vært et argument å retaksere alle eiendommene, siden mange takster var gamle, og det hadde utviklet seg en skjevhet i hvor mye den enkelte betalte. Den totale inntekten på eiendomsskatt til kommunen har kommunestyret vedtatt skal være 24 millioner fra og med 2015.

Tommy