Rådmann Ola Morten Teigen foreslår at komité for oppvekst vedtar følgene innstilling:

«Eiendomsforvaltningen i Hadsel kommune samles under ett tak, i Hadsel kommune. Hadsel Eiendom KF avvikles.»

Oppvekstkomiteen i Hadsel kommune skal ta stilling til forslaget neste onsdag.

Hadsel Eiendom KF

Hadsel kommune har i dag to eiendomsforvaltninger. Hadsel Eiendom KF leier ut cirka 10.000 kvadratmeter boligmasse, i hovedsak til brukere som ikke selv klarer å skaffe egnet bolig eller trenger særlig tilpasning av sin bolig.

Det fremgår i sakspapirene til møtet neste uke. Hadsel Eiendom KF har en brutto ramme på cirka 12,5 millioner kroner for å drifte sin virksomhet. I 2014 hadde foretaket åtte ansatte i 100 prosent stilling.

Viktige punkter

Rådmannen anfører at følgende punkter er de viktigste uansett hvordan man velger å organisere eiendomsforvaltningen:

  • Samle eiendomsforvaltningen under ett tak, enten i Hadsel Eiendom eller i Hadsel kommune.

  • Øremerk store deler (for eksempel 80 %) av vedlikeholdsbudsjettet per år til ett enkelt bygg i en faglig prioritert rekkefølge. På denne måten kan man gjennomføre større vedlikeholdstiltak, senke vedlikeholdsetterslepet og få bedre og mer effektive bygg.

  • Ordnede, avklarte forhold for de ansatte, vaktmestere, renholdere og administrativt personell.

– Adskillig bedre enn i dag

Teigen mener det beste alternativet er å samle eiendomsforvaltningen i Hadsel kommune. Det nest beste alternativet er at det samles i Hadsel Eiendom KF.

– Begge disse alternativene vil være adskillig bedre enn dagens organisering og er en forutsetning for at eiendomsforvaltningen kan fungere på en effektiv måte, skriver han.