I formannskapet mandag ble det gitt orientering om flere aktuelle saker, blant dem påstander om skolemiljøet. Konstituert skolesjef, Lill Sørensen holdt ei orientering for politikerne.

Har ikke registrert narkotika

– Der har vært noen påstander om rusmiljø knyttet til skole. Det er ikke slik at rusproblematikken er i skoletid, det er et samfunnsproblem og noe som skjer utenfor skolen. Men skolen er en del av samfunnet, sier Sørensen.

Hun viser til UNG-data undersøkelser som viser at der nå er litt mer rusproblematikk blant ungdomsskolelever på fritida enn forrige gang det ble målt.

– Jeg kan presisere etter å ha vært i kontakt med skolen, der har ikke vært tilfeller av rusa elever i skoletida, det har heller ikke vært registrert narkotika i omløp i skoletida. Det har heller ikke vært gjort rassia på skolen med politi, sier hun.

UNG-data-undersøkelsen analyserer hvordan ungdommene har det, både i og utenfor skolen.

– Det vi gjør innen skoletid i samarbeid med elever og foresatte er at vi har fokus på dette, skolen tar et stort samfunnsansvar med å koble på ruskonsulent, politi og andre fagfolk for å få bevissthet rundt det å ta egne valg. Skolene jobber kontinuerlig med holdningsskapende arbeid, og tar dette på ytterste alvor. Dette har vært jobbet med som vanlig i skolene, sier hun,

Forebyggende arbeid

– Jeg tenker at dette er noe vi må ta på alvor, og også passe på å ha positive ungdomsmiljøer. Skolen jobber med dette som tema, selv om dette er noe som skjer på fritida. Vi ønsker å forebygge at de tar uheldige valg på fritiden sin, sier Sørensen.

– Der har også vært et møte med politi og involverte, der er ikke rapportert innleggelse eller legebehandling av noen blant den yngste gruppa vår når det gjelder rus det siste året. Når vi får slike svar som det vi gjør via undersøkelsen, at der er en liten økning, er vi hele tiden på i forhold til holdningsskapende arbeid og det å gjøre foreldre oppmerksomme på hva det er som skje blant ungdommen, sier hun.

– Mange ganger er det slik at mye av det som skjer i slike mijø, det får ikke vil tilgang til og det er vanskelig å jobbe med. I spørreundersøkelsene kommer det fram opplysninger om tilbud? Om der er brukere blant elever, og hvilken tilgang og mulighet har de til rusmidler?, spurte John Danielsen (Sp) som lurte på om spørreundersøkelsen stiller de riktige spørsmålene, for å få fram nødvendig kunnskap.

Tre prosent

– UNG-data er en veldig stor og detaljert undersøkelse, der de også har svart på om de vet hvor de kan få tak i rusmidler. Og det er det ganske mange som vet, ungdommen vet hvor de kan få ta i hasj. Denne gangen var det stor deltakelse, og vi er trygg på at flertallet er med, nesten 100 prosent har svart, sier Sørensen.

– Av de som har svart, er det så detaljert av 93 prosent sier de aldri har prøvd hasj eller cannabis. Tre prosent har prøvd narkotika èn gang, eller to og tre ganger, det er en liten håndfull elever som svarte at de har prøvd narkotika. Det er samme omfanget av de som røyker og de som har prøvd alkohol, sier hun.

Ifølge Sørensen kan det vær de samme ungdommene, på skolen kan man gå inn detaljert og se på klassetrinn, mens det som blir offentliggjort fra undersøkelsen gjelder hele ungdomsskolen.

Målretta tiltak

– På skolen kan man gå målrett inn om de 5-6 elevene har svart det samme er på ett klassetrinn kan man gå inn med tiltak på det klassetrinnet og toppe laget med fagfolk. Det har vi gjort, vi har hatt inne rus og psykiatri og samtalegrupper med elever på aktuelle klassetrinn for å gi direkte veiledning i forhold til dett som er identifisert, sier Lill Sørensen.

– Ser man en økning på landsbasis eller er det særskilt for Øksnes, spurte Jørn Martinussen.

– Sist gang hadde vi ekstremt lave tall, da pekte vi oss ut i den retning, men da hadde ikke alle deltatt. Vi er litt over landsgjennomsnittet, men med en så liten populasjon kan det være vi er på snittet. En tendens vi ser er at det har økt de siste 2-3 årene, sier skolesjefen.

Godt samarbeid

Formannskapet hadde også spørsmål om hvordan samarbeidet med politiet og politirådet er, og fikk til svar at dette samarbeidet er godt.

– Det har vært temamøter der politiet møter opp. Det har de gjort i alle år når der har vært registrert noe, og vi har også fått fakta gjennom møter med politirådet. Vi har systemer for samarbeid med politi og fagfolk som stiller opp når skolen ber om temamøter og dette har også vært tema på foreldermøter, sier Sørensen.

Hausser opp

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) sitter selv i politirådet, og bekrefter at dette har vært tema på møtene.

– Og der er også sagt fra politiets side at de har ikke registret at dette har økt. Den aldersgruppa der dette er mest utfordrende er de voksne, sier hun.

– Som forelder har jeg selv vært på temamøter på skolen med ruskonsulenter til stede. Foreldre vil hause opp det med stoff og den problematikken. Det vi bør utfordres mest på er holdninger til alkohol. Der bør både foreldre og alle tenke på hva slags holdninger bringer vi videre, sier hun.

Rådmann Elise Gustavsen tilføyer at i den gruppen der rusproblematikken er størst, er de eldre unge.

– Dette er noe som er mer assosiert til de som er eldre, fra 18 til 25 år og i beskjeden grad den yngste ungdomsgruppen, sier hun.