- Vi håpet på en arealplan som la til rette for å bo både i by og distrikt. Det blir vanskelig å gjennomføre nå, sier hun til VOL.

I den nye innsigelsen fra vegvesenet heter det blant annet at det ikke er gunstig at Sortland kommune vil legge til rette for boligutbygging utenfor tettstedene og samtidig legger opp til langt flere tomter enn det kommunen har behov for.

Dette vil igjen kunne føre til mer bilbasert transport og gjøre det nødvendig å etablere store og kostbare løsninger for gående og syklende, skriver avdelingsdirektør Geir Jørgensen i vegvesenet i en pressemelding.

Reduserer mulighetene

Bjørkmo mener at det nye forslaget fra vegvesenet vil gjøre det enda vanskeligere for folk å etablere seg i periferien.

- Med dette forslaget reduseres mulighetene veldig for at folk skal etablere seg på bygdene. Men når regjeringen ikke vil at folk skal bo i distriktene, blir det slik, understreker Bjørkmo.

- Økonomien til fylkeskommune er svært krevende. Å bygge gang- og sykkelvei langt ute i distrikta er ikke prioritert. Når det først blir det, kan det lang tid det blir realisert, fortsetter hun.

Vanskelig kollektivtrafikk Håper på løsning for Kringelhøgda Politikerne i Sortland vedtok torsdag å sende arealplanen ut til andre gangs høring. Foreløpig mangler man en løsning for det omstridte området på Kringelen. Administrasjonen har tro på at man kommer til enighet før sluttbehandling av planen.

Ordføreren mener det ikke er bare-bare å bygge gang- og sykkelvei hvor det enn måtte være .

- Kollektivtrafikk i vår del av landet er vanskelig, for det er ikke tilrettelagt for gang- og sykkelvei. For at de kravene skal tilfredsstilles, må fylkeskommunen bygge veier, ikke hus. Forslaget fra vegvesenet er ikke optimalt i forhold til hva vi har lagt i det. At det for eksempel ikke vil bli bygd nye tomter på steder som Eidsfjorden, fordi der ikke er gang- og sykkelvei, er ikke positivt for folk som vil etablere seg der. Vi ønsker jo at folk skal bosette seg i hele kommunen, enten det er Eidsfjorden, Holmstad eller på Kleiva, og ha tilhørighet til disse stedene, sier hun.

Vil gå i dialog med vegvesenet

Selv om den nye innsigelsen gjør det vanskelig for kommunen å gjennomføre planene sine, håper Bjørkmo at de kan gå i dialog med vegvesenet for å finne noen mellomløsninger.

- Jeg kommer til å ta kontakt med Statens vegvesen etter påske slik at vi kan gå i dialog med dem om veien videre. Vi må finne ut om det er noe vi kan gjøre, sier hun.

Et av tiltakene er å igangsette såkalt avbøtende tiltak.

- Det kan for eksempel være å innføre bygge- og delingsforbud inntil en gang- og sykkelvei er bygget, sier hun.

-Må ivareta statens krav

Avdelingsdirektør i vegvesenet i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen, understreker at vegvesenet må ivareta statens krav i forbindelse når det gjelder utbygging av boliger.

- Vi har ansvar for å sikre at vi ivaretar statens krav ved at vi skal fortette boligbygningen. Det finnes mange myke trafikanter i Sortland, men med en så storstilt og spredt utbygging som det legges opp til, blir det fryktelig vanskelig å ivareta disse. Man kan ikke bygge store boligfelt uten å tilrettelegge for gående og syklende, sier han og legger til:

- Sortland kommune har betydelig areal å bygge tomter på, så det er i alle fall ikke det det står om, slår Geir Jørgensen fast.