Det kommer frem i et skriv fra helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen, som skal orientere formannskapet i Sortland om status og plan for videre utbygging av demensplasser i kommunen, torsdag.

– Situasjonen i midten av juni måned er at det på 18 korttidsplasser (Kårstua) ligger 12 pasienter som har fått vedtak om langtidsplass. Ytterligere to personer vil sannsynligvis få tilbud om langtidsplass snarlig, skriver Jacobsen.

Overliggere

På samme tidspunkt har kommunen to pasienter som regnes som utskrivningsklar og som ligger på sykehuset.

– Årsaken til de store utfordringene er ikke enkel å forklare. Det er vanlig å bruke antall eldre over 80 år som indikator for kapasitetsnivå i omsorgstjenesten. Det er det som er brukt som den viktigste indikatoren i kommunedelplan for Helse, Omsorg og Folkehelse i framskrivingen av nivået i omsorgstjenesten. For Sortland er denne andelen i befolkning stabil i inneværende periode for så å øke svakt og etter hvert sterkt fram mot 2022-23, heter det i papirene.

– Behovet i denne gruppen kan være noe undervurdert, skriver Jacobsen.

Ikke tilstrekkelig kapasitetsvekst

Dette er saken:

  • I mars 2015 bestemte Høyre og Frp å legge ned sju av 13 demensplasser på Håløygtunet, for å pusse opp og rehabilitere sykehjemmet. De mente standarden var for dårlig. Venstresiden i politikken kritiserte nedleggingen, og mente at det var viktig å opprettholde plassene, i alle fall frem til utbygginga var i gang.

  • I august 2015 sa helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen til formannskapet at de nye demensplassene kunne stå ferdig allerede før sommeren 2016. Deretter kom det frem at de rammene som først var lyst ut på anbud, var for knappe. Prosjektet måtte dermed ut på en ny anbudsrunde, med de forsinkelser det innebærer.

  • Samtidig hadde Sortland den hittil største krisen i eldreomsorgen på ti år, sommeren og tidlig høst 2015. Kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot folk fra sykehuset, som igjen førte til stor belastning på hjemmetjenesten. I september i fjor ble det besluttet å åpne to sykehjemsplasser ved Lamarktunet, for å ta unna en del av presset.

  • I valgkampen høsten 2015 gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt hardt ut i avisspaltene, og krevde å få gjenopprettet plassene raskt.

  • I januar 2016 restartet planleggingen, og rammesøknad ble sendt til bygningsmyndigheten i kommunen i vår. I april i år sa Jacobsen til VOL og SortlandsAvisa at byggestart skulle være i slutten av august i år, og at bygget skulle kunne stå ferdig i 2017.

  • Rojo arkitekter vant anbudet, og fikk oppdraget med å prosjektere en utvidelse fra seks til tolv plasser. De ble ikke bedt om å se på helheten. Innkomne priser på anbudet ble 31 millioner kroner, langt høyere enn forventet.

  • I august i fjor orienterte Jacobsen formannskapet om saken, og både helse- og omsorgssjefen og formannskapet sa seg den gang enig i at man i denne saken enten burde fortsette med dagens utbygging, men forlate dette området for en framtidig større utbygging, ved å realisere nytt, større sykehjem på en annen lokasjon, eller å fortsette den planlagte utbyggingen, men med andre premisser til grunn.

  • I desember 2016 var saken igjen opp for formannskapet, og utbygginga ble vedtatt utsatt. De siste 1,5 årene har Sortland hatt langt færre demensplasser enn behovet tilsier, uten at ny utbygging har kommet noen vei.

  • Mars 2017: åpningen av fire nye demensplasser fremskyndes fra 1. september til mai 2017.