Stridens kjerne er hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av moloer i fiskerihavnen. I Nyksund er det snakk om to moloer.

Kystverket mener at Øksnes kommune har eierskap til vei og moloer i Nyksund, mens kommunen mener at moloene fortsatt er underlagt et statlig eierforhold og ansvar.

Kommunen siter på kart som viser at Nyksund havn var definert som statlig fiskerihavn så sent som høsten 2013 og kan ikke se at det er fattet vedtak om å endre denne status. Dersom Kystverket har rett i sin tolkning, vil det skape en ny økonomisk situasjon for kommunen, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet.

Han mener at det ikke bør godkjennes overføring av statlige investeringer uten at driftskostnader kompenseres over inntektssystemet på en eller annen måte. Til det er de økonomiske utfordringene for store og uten statlige overføringer vil det gå ut over den ordinære lovpålagte tjenesteproduksjonen i kommunen.

Kommunen bør derfor be departementet om å avklare hvilken rolle Kystverket eventuelt Øksnes kommune skal ha i fremtiden knyttet ti vedlikehold av statlig infrastruktur, herunder hvilke økonomiske forutsetninger som skal gjelde.