Forsvarsminister Bjørn Arild Gram undertegnet i dag en ny avtale om forsvarssamarbeid med USA.

– Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål, heter det i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet.

– De foreslåtte nye omforente områdene er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg. Hittil har avtalen inkludert Rygge militære flystasjon, Evenes militære flystasjon, Ramsund orlogsstasjon og Sola militære flystasjon, heter det vider ei pressemeldingen.

Den nye avtalen skal nå ut til høring og skal deretter legges frem for Stortinget.